ESPI 12/2019 Uchwała ZWZ Grodno S.A. w sprawie podziału zysku netto

Data i godzina publikacji: 30.09.2019 17:10

 

Zarząd Grodno S.A. (Spółka) informuje, że 30 września 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r., w kwocie 8.092.948,07 zł (słownie: osiem milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych siedem groszy), przeznaczając tę kwotę w całości na kapitał zapasowy.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

 

  • Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu

© 2014