ESPI 13/2019 Treść uchwał podjętych przez ZWZ Grodno S.A. oraz dokonane zamiany Statutu

Data i godzina publikacji: 30.09.2019 17:21
 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd Grodno S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 30 września 2019 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, a także informację o dokonanych zmianach Statutu Spółki.


Jednocześnie Spółka informuje, że nie było projektów uchwał, które zostały poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a także że podczas obrad ZWZ żaden akcjonariusz nie zgłosił sprzeciwu do protokołu.


Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Załączniki:

- Podjęte uchwały
- Zmiany Statutu

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu

 

© 2014