ESPI 21/2018 Podpisanie Umowy Kredytów na podstawie konsorcjalnej umowy kredytu

Data i godzina publikacji: 20.12.2018 19:35

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd GRODNO S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2018 roku nastąpiło podpisanie Umowy Kredytów pomiędzy: Grodno S.A., Bargo Sp. z o.o., INEGRO Sp. z o.o. oraz Magma Sp. z o.o. (dalej łącznie „Kredytobiorcy”) a konsorcjum składającym się z Banku Millennium S.A. oraz Credit Agricole Bank Polska S.A. (dalej łącznie „Kredytodawcy”), której przedmiotem jest refinansowanie dotychczasowych kredytów w innych bankach, zwiększenie finansowania w bankach konsorcjalnych oraz pozyskanie kredytu na sfinansowanie akwizycji Magma Sp. z o.o.


W wyniku zawartej umowy kredyty wynoszą:
- akwizycyjny – do kwoty 16 mln zł – w celu sfinansowania nabycia udziałów Magma sp. z o.o., udzielony na okres 8 lat,
- w rachunku bieżącym – do 32 mln zł – w celu spłaty istniejącego zadłużenia oraz finansowania bieżącej działalności, udzielony na 24 miesiące,
- inwestycyjny – do 24,1 mln zł – w celu spłaty istniejącego zadłużenia, udzielony na 8 lat,
- linia faktoringowa – do 9 mln zł – w celu spłaty istniejącego zadłużenia oraz finansowania bieżącej działalności, udzielona na 24 miesiące,
- linia gwarancyjna – do 0,5 mln zł - w celu finansowania bieżącej działalności, udzielona na 24 miesiące.

 

Oprocentowanie Kredytów zostało ustalone na warunkach rynkowych na podstawie stawki WIBOR powiększonej o marżę ustaloną dla danego kredytu.


Zarząd Emitenta informuje, że w opinii Zarządu po podpisaniu powyższej umowy ogólne zadłużenie Grupy Kapitałowej Emitenta pozostaje na poziomie bezpiecznym i adekwatnym dla skali prowadzonej działalności, aktualnych akwizycji i inwestycji a także umożliwi dalszy dynamiczny rozwój i realizację strategii Emitenta.

 

Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu

© 2014