ESPI 9/2019 Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku

Data i godzina publikacji: 07.08.2019 16:18

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd GRODNO S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 7 sierpnia 2019 r. podjął decyzję w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej Spółki o zaopiniowanie wniosku dotyczącego sposobu podziału zysku Emitenta za okres od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. w kwocie 8.092.948,07 zł (słownie: osiem milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych 07/100), zakładającego przeznaczenie tej kwoty w całości na kapitał zapasowy.


Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu

© 2014