EBI 1/2015 Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd spółki Grodno S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż stosuje wszystkie zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” zasady ładu korporacyjnego za wyjątkiem następujących zasad:
 

Zasada I.5 – Polityka wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania.
Wynagrodzenia członków organów zarządzających i nadzorujących Spółki są określane odpowiednio do zakresu zadań, odpowiedzialności z pełnionej funkcji oraz wyników ekonomicznych Spółki. Spółka nie zamierza wprowadzać polityki wynagrodzeń z zastosowaniem zaleceń Komisji Europejskiej, chcąc zachować w tym zakresie większą swobodę decyzyjną.
 

Zasada I.9 – Zrównoważony udziału kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru.
Przy wyborze osób sprawujących funkcje zarządcze i nadzorcze decydujące znaczenie mają wiedza, kompetencje i doświadczenie poszczególnych kandydatów, a kryterium płci nie jest brane pod uwagę. Spółka nie może zatem zapewnić zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn na stanowiskach zarządczych i nadzorczych.
 

Zasada I.10 – Publikowanie zasad prowadzenia przez Emitenta działalności w zakresie form ekspresji artystycznej i kulturalnej, działalności sportowej albo działalności w zakresie edukacji lub nauki.
Spółka nie posiada zasad prowadzenia działalności sponsoringowej, niemniej jednak wspiera różne formy ekspresji artystycznej i kulturalnej, działalność sportową albo działalność w zakresie edukacji lub nauki, wpisując niniejszą aktywność w ramy strategii budowy pozytywnego wizerunku wśród klientów i akcjonariuszy.
 

Zasada I.12 oraz IV.10 – Możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

Emitent nie będzie stosował tej zasady w związku z brakiem zaplecza technicznego wystarczającego do zapewnienia akcjonariuszom bezpiecznego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz stosunkowo wysokie koszty zapewnienia transmisji obrad i dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym.
 

Zasada II.1 – Informacje na korporacyjnej stronie internetowej Emitenta.
Zamieszczanie na korporacyjnej stronie internetowej Emitenta:

 

2)a - corocznie, w czwartym kwartale – informacji o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w Zarządzie i w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie ostatnich dwóch lat
Emitent nie przestrzega zasady Dobrych Praktyk dotyczącej parytetów z uwagi na fakt, że przy wyborze osób sprawujących funkcje zarządcze i nadzorcze decydujące znaczenie mają wiedza, kompetencje i doświadczenie poszczególnych kandydatów, a kryterium płci nie jest brane pod uwagę,

 

9)a - zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo
Emitent będzie stosował się do niniejszej zasady z wyjątkiem transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet – w celu respektowania zasady związanej z równym dostępem do informacji Emitent na swojej stronie www będzie zamieszczać zapis obrad WZA w formie audio.
 

Zasada II.2 – Funkcjonowanie strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie skonkretyzowanych w zasadach dobrych praktyk dotyczących Zarządu w pkt II.1.
Emitent nie planuje prowadzić strony internetowej w języku angielskim w pełnym zakresie, z uwagi na strukturę jego akcjonariatu Spółki oraz zakres prowadzonej przez niego działalności. W konsekwencji koszty związane z przygotowaniem strony internetowej w języku angielskim i jej aktualizacji, które musiałby ponieść Emitent, byłyby niewspółmierne w stosunku do korzyści.

 

Podstawa prawna: Paragraf 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z późn. zm.

 

Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu
     

© 2014