EBI 6/2011 Oświadczenie Spółki w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego

Zarząd spółki GRODNO SA w załączeniu przekazuje oświadczenie w zakresie zasad określonych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" które nie są przez emitenta stosowane w sposób trwały, wraz z wyjaśnieniem okoliczności i przyczyn ich niestosowania.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".1) Pytania dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w
trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane
pytania,
Nie
Spółka uważa, iż publikacja pytań mogłaby naruszyć interesy akcjonariuszy

2) Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu spółka,
poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla
danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą się na stronie
www.GPWInfoStrefa.pl
Nie
Spółka uważa, iż zapewnia wystarczający dostęp do informacji poprzez stronę interenetową www.newconnect.pl oraz www.grodno.pl

3) Informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy
otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w
każdym zakresie,
Nie
Kwestia wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy jest uregulowana w umowie i jest sprawą poufną. Emitent nie może publikować takich danych bez zgody Autoryzowanego Doradcy
 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Jurczak - Prezes Zarządu / Dyrektor Generalny

© 2014