Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Data i godzina publikacji: 26.07.2018 08:15


Załączniki:

- Sprawozdanie Zarządu z Działalności

- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2017-18

- Sprawozdanie Biegłego Rewidenta

- Oświadczenie Rady Nadzorczej - Komitet Audytu

- Oświadczenie Rady Nadzorczej - Ocena Sprawozdań

 

-  2017/18  2016/17  2017/18  2016/17 
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży  429 480 330 788 101 845 75 886
Zysk (strata) na sprzedaży 12 073 11 267 2 863 2 585
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 210 11 458 2 895 2 629
Zysk (strata) z działalności gospodarczej  10 672 10 371 2 531 2 379
Zysk (strata) brutto 10 672 10 371 2 531 2 379
Zysk (strata) netto 8 436 8 238 2 000 1 890
EBITDA 16 430 14 842 3 896 3 405
Amortyzacja 4 219 3 384 1 001 776
- 31.03.2018 31.03.2017 31.03.2018 31.03.2017
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR)
Aktywa trwałe 71 806 64 540 17 062 15 295
Aktywa obrotowe 165 619 136 690 39 353 32 393
Aktywa razem 237 425 201 230 56 416 47 687
Należności długoterminowe 315 231 75 55
Należności krótkoterminowe 92 456 73 448 21 969 17 406
Śr. pieniężne i inne aktywa pieniężne 655 1 333 156 316
Zobowiązania krótkoterminowe 146 339 118 887 34 772 28 174
Zobowiązania długoterminowe 26 230 23 890 6 233 5 661
Zobowiązania razem 174 170 144 694 41 385 34 289
Kapitał własny 63 255 56 536 15 030 13 398
-  2017/18  2016/17  2017/18  2016/17 
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR)
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 9 057 -500 2 148 -115
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -11 627 -9 654 -2 757 -2 215
Przepływy pieniężne z dz. finansowej 1 893 9 946 449 2 282
Przepływy pieniężne netto razem -678 -209 -161 -48
Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych -678 -209 -161 -48
Środki pieniężne na początek okresu 1 333 1 541 316 354
Środki pieniężne na koniec okresu 655 1 333 155 306
-  2017/18  2016/17  2017/18  2016/17 
SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR)
Kapitał własny na początek okresu 56 536 50 913 13 398 12 065
Kapitał własny na koniec okresu 63 255 56 536 15 030 13 398


Poszczególne pozycje bilansu oraz pozycje zestawienia zmian w kapitale własnym przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (kurs na dzień 31.03.2018 wynosił 1 EUR – 4,2085 PLN; kurs na dzień 31.03.2017 wynosił 1 EUR – 4,2198 PLN). Poszczególne pozycje sprawozdania rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (kurs średni w okresie 01.04.2017 – 31.03.2018 wynosił 1 EUR – 4,2170 PLN; kurs średni w okresie 01.04.2016 – 31.03.2017 wynosił 1 EUR – 4,3590 PLN). Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.


Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Andrzej Jurczak - Prezes Zarządu

© 2014