Raport okresowy roczny za 2017 R

Data i godzina publikacji: 26.07.2018 08:11


Załączniki:

- Sprawozdanie Zarządu z Działalności

- Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 2017-18

- Sprawozdanie Biegłego Rewidenta

- Oświadczenie Rady Nadzorczej - Komitet Audytu

- Oświadczenie Rady Nadzorczej - Ocena Sprawozdań

 

 

-  2017/18  2016/17  2017/18  2016/17 
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży  413 093 326 720 97 959 74 953
Zysk (strata) na sprzedaży 11 187 11 516 2 653 2 642
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 255 11 708 2 669 2 686
Zysk (strata) z działalności gospodarczej  9 948 10 635 2 359 2 440
Zysk (strata) brutto 9 948 10 635 2 359 2 440
Zysk (strata) netto 7 939 8 502 1 883 1 950
EBITDA 15 091 15 068 3 579 3 457
Amortyzacja 3 836 3 360 910 771
- 31.03.2018 31.03.2017 31.03.2018 31.03.2017
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR)
Aktywa trwałe 74 456 71 976 17 692 17 057
Aktywa obrotowe 153 092 121 907 36 377 28 889
Aktywa razem 227 548 193 882 54 069 45 946
Należności długoterminowe 288 231 68 55
Należności krótkoterminowe 91 578 70 095 21 760 16 611
Śr. pieniężne i inne aktywa pieniężne 532 1 290 126 306
Zobowiązania krótkoterminowe 141 087 111 693 33 524 26 469
Zobowiązania długoterminowe 22 201 23 812 5 275 5 643
Zobowiązania razem 164 655 137 083 39 124 32 486
Kapitał własny 62 893 56 800 14 944 13 460
-  2017/18  2016/17  2017/18  2016/17 
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR)
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 7 921 10 203 1 878 2 341
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -7 631 -17 583 -1 810 -4 034
Przepływy pieniężne z dz. finansowej -1 047 7 129 -248 1 635
Przepływy pieniężne netto razem -758 -252 -180 -58
Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych -758 -252 -180 -58
Środki pieniężne na początek okresu 1 290 1 541 306 354
Środki pieniężne na koniec okresu 532 1 290 126 296
-  2017/18  2016/17  2017/18  2016/17 
SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR)
Kapitał własny na początek okresu 56 800 50 913 13 496 12 098
Kapitał własny na koniec okresu 62 893 56 800 14 904 13 496


Poszczególne pozycje bilansu oraz pozycje zestawienia zmian w kapitale własnym przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (kurs na dzień 31.03.2018 wynosił 1 EUR – 4,2085 PLN; kurs na dzień 31.03.2017 wynosił 1 EUR – 4,2198 PLN). Poszczególne pozycje sprawozdania rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (kurs średni w okresie 01.04.2017 – 31.03.2018 wynosił 1 EUR – 4,2170 PLN; kurs średni w okresie 01.04.2016 – 31.03.2017 wynosił 1 EUR – 4,3590 PLN). Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Andrzej Jurczak - Prezes Zarządu

 

© 2014