Raport roczny 2018 R

Data i godzina publikacji: 11.07.2019 17:19

 

Załączniki:


- Roczne Sprawozdanie Zarządu Grodno SA 2018-2019
- Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Grodno SA 2018-2019
- Sprawozdanie Biegłego Rewidenta - Jednostkowe SF Grodno SA 2018-2019
- Oświadczenie Rady Nadzorczej - Komitet Audytu
- Oświadczenie Rady Nadzorczej - ocena sprawozdań

 

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR)
SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW okres od 2018-04-01 do 2019-03-31 okres od 2017-04-01 do 2018-03-31 okres od 2018-04-01 do 2019-03-31 okres od 2017-04-01 do 2018-03-31
Przychody ze sprzedaży  466 650 413 093 108 604 97 959
Zysk (strata) na sprzedaży 11 595 11 187 2 698 2 653
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 202 11 255 2 607 2 669
Zysk (strata) z działalności gospodarczej  10 021 9 948 2 332 2 359
Zysk (strata) brutto 10 021 9 948 2 332 2 359
Zysk (strata) netto 8 093 7 939 1 883 1 883
EBITDA 15 531 15 091 3 615 3 579
Amortyzacja 4 329 3 836 1 008 910
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.03.2019 31.03.2018 31.03.2019 31.03.2018
Aktywa trwałe 98 016 74 456 22 787 17 692
Aktywa obrotowe 158 548 153 092 36 860 36 377
Aktywa razem 256 563 227 548 59 648 54 069
Należności długoterminowe 267 288 62 68
Należności krótkoterminowe 102 108 91 578 23 739 21 760
Śr. pieniężne i inne aktywa pieniężne 813 532 189 126
Zobowiązania krótkoterminowe 155 572 141 087 36 169 33 524
Zobowiązania długoterminowe 30 390 22 201 7 065 5 275
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 187 423 164 655 43 574 39 124
Kapitał własny 69 140 62 893 16 074 14 944
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH okres od 2018-04-01 do 2019-03-31 okres od 2017-04-01 do 2018-03-31 okres od 2018-04-01 do 2019-03-31 okres od 2017-04-01 do 2018-03-31
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 14 640 7 921 3 407 1 878
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -19 894 -7 631 -4 630 -1 810
Przepływy pieniężne z dz. finansowej 5 535 -1 047 1 288 -248
Przepływy pieniężne netto razem 281 -758 65 -180
Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych 281 -758 65 -180
Środki pieniężne na początek okresu 532 1 290 124 306
Środki pieniężne na koniec okresu 813 532 189 126
SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM okres od 2018-04-01 do 2019-03-31 okres od 2017-04-01 do 2018-03-31 okres od 2018-04-01 do 2019-03-31 okres od 2017-04-01 do 2018-03-31
Kapitał własny na początek okresu 62 893 56 800 14 944 13 496
Kapitał własny na koniec okresu 69 140 62 893 16 074 14 904


 

 

Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz pozycje sprawozdania ze zmian w kapitale własnym przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (kurs na dzień 31.03.2019 wynosił 1 EUR – 4,3013 PLN); kurs na dzień 31.03.2018 wynosił 1 EUR – 4,2085 PLN). Poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodow oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (kurs średni w okresie 01.04.2018 – 31.03.2019 wynosił 1 EUR – 4,2968 PLN; kurs średni w okresie 01.04.2017 – 31.03.2018 wynosił 1 EUR – 4,2170 PLN). Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu

© 2014