Raport roczny 2019 R

 Data i godzina publikacji: 23.07.2020 07:35


- Roczne Sprawozdanie Zarządu Grodno SA 2019-2020
- Jednostkowe i Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2019-2020
- Sprawozdanie Biegłego Rewidenta - Jednostkowe SF Grodno SA 2019-2020
- Oświadczenie Rady Nadzorczej - Komitet Audytu
- Oświadczenie Rady Nadzorczej - ocena sprawozdań

 

WYBRANE DANE FINANSOWE (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR)
2019 2018 2019 2018
SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - - - -
Przychody ze sprzedaży  579 700 466 650 133 991 108 604
Zysk (strata) na sprzedaży 15 726 11 595 3 635 2 698
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 741 11 202 3 176 2 607
Zysk (strata) z działalności gospodarczej  11 063 10 021 2 557 2 332
Zysk (strata) brutto 11 063 10 021 2 557 2 332
Zysk (strata) netto 8 451 8 093 1 953 1 883
EBITDA  (Zysk z działalności gospodarczej + Amortyzacja) 18 314 15 531 4 233 3 615
Amortyzacja 4 573 4 329 1 057 1 008
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ - - - -
Aktywa trwałe 100 968 98 016 22 180 22 787
Aktywa obrotowe 167 215 158 548 36 732 36 860
Aktywa razem 268 183 256 563 58 912 59 648
Należności długoterminowe 480 267 106 62
Należności krótkoterminowe 105 458 102 108 23 166 23 739
Śr. pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 465 813 322 189
Zobowiązania krótkoterminowe 162 834 155 572 35 770 36 169
Zobowiązania długoterminowe 26 302 30 390 5 778 7 065
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 190 592 187 423 41 867 43 574
Kapitał własny 77 591 69 140 17 044 16 074
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - - - -
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 21 587 14 640 4 990 3 407
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -4 123 -19 894 -953 -4 630
Przepływy pieniężne z dz. finansowej -16 812 5 535 -3 886 1 288
Przepływy pieniężne netto razem 652 281 151 65
Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych 652 281 151 65
Środki pieniężne na początek okresu 813 532 188 124
Środki pieniężne na koniec okresu 1 465 813 339 189
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - - - -
Kapitał własny na początek okresu 69 140 62 893 15 188 14 622
Kapitał własny na koniec okresu 77 591 69 140 17 044 16 074

 

 

 

Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz pozycje sprawozdania ze zmian w kapitale własnym przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (kurs na dzień 31.03.2020 wynosił 1 EUR – 4,5523 PLN); kurs na dzień 31.03.2019 wynosił 1 EUR – 4,3013 PLN). Poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (kurs średni w okresie 01.04.2019 – 31.03.2020 wynosił 1 EUR – 4,3264 PLN; kurs średni w okresie 01.04.2018 – 31.03.2019 wynosił 1 EUR – 4,2968 PLN). Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

 


Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu

© 2014