Raport roczny skonsolidowany 2018 RS

Data i godzina publikacji: 11.07.2019 17:23

 

Załączniki:


- Roczne Sprawozdanie Zarządu Grodno SA 2018-2019
- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grodno SA 2018-2019
- Sprawozdanie Biegłego Rewidenta - Skonsolidowane SF Grodno SA 2018-2019
- Oświadczenie Rady Nadzorczej - Komitet Audytu
- Oświadczenie Rady Nadzorczej - ocena sprawozdań

 

 

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR)
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW okres od 2018-04-01 do 2019-03-31 okres od 2017-04-01 do 2018-03-31 okres od 2018-04-01 do 2019-03-31 okres od 2017-04-01 do 2018-03-31
Przychody ze sprzedaży  489 354 429 480 113 888 101 845
Zysk (strata) na sprzedaży 11 879 12 073 2 765 2 863
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 712 12 210 2 726 2 895
Zysk (strata) z działalności gospodarczej  10 262 10 672 2 388 2 531
Zysk (strata) brutto 10 262 10 672 2 388 2 531
Zysk (strata) netto 8 172 8 436 1 902 2 000
EBITDA 16 489 16 430 3 838 3 896
Amortyzacja 4 777 4 219 1 112 1 001
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.03.2019 31.03.2018 31.03.2019 31.03.2018
Aktywa trwałe 87 121 71 806 20 255 17 062
Aktywa obrotowe 188 159 165 619 43 745 39 353
Aktywa razem 275 280 237 425 63 999 56 416
Należności długoterminowe 372 315 87 75
Należności krótkoterminowe 117 284 92 456 27 267 21 969
Śr. pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 767 655 411 156
Zobowiązania krótkoterminowe 169 957 146 339 39 513 34 772
Zobowiązania długoterminowe 33 707 26 230 7 836 6 233
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 205 829 174 170 47 853 41 385
Kapitał własny 69 451 63 255 16 146 15 030
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH okres od 2018-04-01 do 2019-03-31 okres od 2017-04-01 do 2018-03-31 okres od 2018-04-01 do 2019-03-31 okres od 2017-04-01 do 2018-03-31
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 6 963 9 057 1 621 2 148
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -11 549 -11 627 -2 688 -2 757
Przepływy pieniężne z dz. finansowej 5 697 1 893 1 326 449
Przepływy pieniężne netto razem 1 111 -678 259 -161
Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych 1 111 -678 259 -161
Środki pieniężne na początek okresu 655 1 333 152 316
Środki pieniężne na koniec okresu 1 767 655 411 155
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM okres od 2018-04-01 do 2019-03-31 okres od 2017-04-01 do 2018-03-31 okres od 2018-04-01 do 2019-03-31 okres od 2017-04-01 do 2018-03-31
Kapitał własny na początek okresu 63 255 56 536 15 030 13 434
Kapitał własny na koniec okresu 69 451 63 255 16 146 15 030

 

Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz pozycje sprawozdania ze zmian w kapitale własnym przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (kurs na dzień 31.03.2019 wynosił 1 EUR – 4,3013 PLN); kurs na dzień 31.03.2018 wynosił 1 EUR – 4,2085 PLN). Poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodow oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (kurs średni w okresie 01.04.2018 – 31.03.2019 wynosił 1 EUR – 4,2968 PLN; kurs średni w okresie 01.04.2017 – 31.03.2018 wynosił 1 EUR – 4,2170 PLN). Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu

© 2014