Raport roczny skonsolidowany 2019 RS

Data i godzina publikacji: 23.07.2020 07:46


- Roczne Sprawozdanie Zarządu Grodno SA 2019-2020
- Jednostkowe i Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2019-2020
- Sprawozdanie Biegłego Rewidenta -Skonsolidowane SF Grodno SA 2019-2020
- Oświadczenie Rady Nadzorczej - Komitet Audytu
- Oświadczenie Rady Nadzorczej - ocena sprawozdań

 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR)
2019 2018 2019 2018
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - - - -
Przychody ze sprzedaży  623 640 489 354 144 148 113 888
Zysk (strata) na sprzedaży 19 004 11 879 4 393 2 765
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 680 11 712 4 087 2 726
Zysk (strata) z działalności gospodarczej  14 873 10 262 3 438 2 388
Zysk (strata) brutto 14 873 10 262 3 438 2 388
Zysk (strata) netto 11 549 8 172 2 669 1 902
EBITDA (Zysk z działalności gospodarczej + Amortyzacja) 23 014 16 489 5 319 3 838
Amortyzacja 5 334 4 777 1 233 1 112
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ - - - -
Aktywa trwałe 89 768 87 121 19 719 20 255
Aktywa obrotowe 194 161 188 159 42 651 43 745
Aktywa razem 283 929 275 280 62 370 63 999
Należności długoterminowe 568 372 125 87
Należności krótkoterminowe 117 397 117 284 25 789 27 267
Śr. pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 183 1 767 479 411
Zobowiązania krótkoterminowe 171 728 169 957 37 723 39 513
Zobowiązania długoterminowe 29 262 33 707 6 428 7 836
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 202 885 205 829 44 568 47 853
Kapitał własny 81 043 69 451 17 803 16 146
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - - - -
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 16 832 6 963 3 890 1 621
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -2 910 -11 549 -673 -2 688
Przepływy pieniężne z dz. finansowej -13 506 5 697 -3 122 1 326
Przepływy pieniężne netto razem 416 1 111 96 259
Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych 416 1 111 96 259
Środki pieniężne na początek okresu 1 767 655 408 152
Środki pieniężne na koniec okresu 2 183 1 767 504 411
SKONDOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - - - -
Kapitał własny na początek okresu 69 451 63 255 15 256 14 706
Kapitał własny na koniec okresu 81 043 69 451 17 803 16 146

 

 


Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz pozycje sprawozdania ze zmian w kapitale własnym przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (kurs na dzień 31.03.2020 wynosił 1 EUR – 4,5523 PLN); kurs na dzień 31.03.2019 wynosił 1 EUR – 4,3013 PLN). Poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (kurs średni w okresie 01.04.2019 – 31.03.2020 wynosił 1 EUR – 4,3264 PLN; kurs średni w okresie 01.04.2018 – 31.03.2019 wynosił 1 EUR – 4,2968 PLN). Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

 


Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu

 

© 2014