Skonsolidowany raport kwartalny 1/2017

Data i godzina publikacji Raportu: 09.08.2017 07:53


Załączniki:


- Skonsolidowany Raport Grodno SA za I kw. 2017/18
- Śródroczne skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grodno SA
- Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grodno SA

 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
 okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 okres od 2016-04-01 do 2016-06-30  okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 okres od 2016-04-01 do 2016-06-30
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - - - -
Przychody ze sprzedaży 91 851 72 917 21 840 16 553
Zysk (strata) na sprzedaży 1 021 687 243 156
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 952 763 226 173
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 563 514 134 117
Zysk (strata) brutto 563 514 134 117
Zysk (strata) netto 447 406 106 92
EBITDA 1 902 1 606 452 365
Amortyzacja 950 843 226 191
BILANS 30.06.2017 31.03.2017 30.06.2017 31.03.2017
Aktywa trwałe 65 585 64 540 15 518 15 295
Aktywa obrotowe 146 067 136 690 34 560 32 393
Aktywa razem 211 653 201 230 50 077 47 687
Należności długoterminowe 228 231 54 55
Należności krótkoterminowe 81 329 73 448 19 243 17 406
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 903 1 333 214 316
Zobowiązania krótkoterminowe 129 069 118 887 30 538 28 174
Zobowiązania długoterminowe 23 603 23 890 5 584 5 661
Zobowiązania i rezerwy razem 154 670 144 694 36 595 34 289
Kapitał własny 56 983 56 536 13 482 13 398
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2017-04-01 do 2017-06-30  od 2016-04-01 do 2016-06-30 od 2017-04-01 do 2017-06-30 od 2016-04-01 do 2016-06-30
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej -402 -701 -96 -159
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -834 -1 934 -198 -439
Przepływy pieniężne z dz. finansowej 807 1 627 192 369
Przepływy pieniężne netto razem -430 -1 007 -102 -229
Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych -430 -1 007 -102 -229
Środki pieniężne na początek okresu 1 333 1 541 317 350
Środki pieniężne na koniec okresu 903 534 215 121
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM od 2017-04-01 do 2017-06-30  od 2016-04-01 do 2016-06-30 od 2017-04-01 do 2017-06-30 od 2016-04-01 do 2016-06-30
Kapitał własny na początek okresu 56 536 50 913 13 377 12 065
Kapitał własny na koniec okresu 56 983 51 319 13 482 12 162

 

 

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej oraz pozycje zestawienia zmian w kapitale własnym przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: kurs na dzień 30.06.2017 wynosił 1 EUR – 4,2265 PLN; kurs na dzień 31.03.2017 wynosił 1 EUR – 4,2198 PLN. Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: kurs średni w okresie 01.04.2017 – 30.06.2017 wynosił 1 EUR – 4,2057 PLN; kurs średni w okresie 01.04.2016 – 30.06.2016 wynosił 1 EUR – 4,4051 PLN.

 

Emitent konsoliduje dane finansowe począwszy od IV kw. roku obrotowego 2016/17 r. (styczeń-marzec 2017 r.). Z uwagi na brak skonsolidowanych danych porównywalnych, przedstawionymi danymi porównawczymi są jednostkowe dane finansowe Grodno S.A. za I kw. roku obrotowego 2016/17.

 

 

Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu

 

© 2014