Skonsolidowany raport kwartalny 1/2018

Data i godzina publikacji: 09.08.2018 07:55

 

Załączniki:
- Skonsolidowany Raport za I kw. 2018/19
- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
- Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR)
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 2018-04-01 do 2018-06-30 2017-04-01 do 2017-06-30 2018-04-01 do 2018-06-30 2017-04-01 do 2017-06-30
Przychody ze sprzedaży  110 645 91 851 25 728 21 840
Zysk (strata) ze sprzedaży 1 296 1 021 301 243
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 086 952 253 226
Zysk (strata) z działalności gospodarczej  812 563 189 134
Zysk (strata) brutto 812 563 189 134
Zysk (strata) netto 572 447 133 106
EBITDA 2 232 1 902 519 452
Amortyzacja 1 146 950 266 226
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.06.2018 31.03.2018 30.06.2018 31.03.2018
Aktywa trwałe 72 332 71 806 16 584 17 062
Aktywa obrotowe 183 504 165 619 42 073 39 353
Aktywa razem 255 836 237 425 58 656 56 416
Należności długoterminowe 303 315 69 75
Należności krótkoterminowe 103 784 92 456 23 795 21 969
Śr. pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 626 655 373 156
Zobowiązania krótkoterminowe 163 936 146 339 37 586 34 772
Zobowiązania długoterminowe 25 848 26 230 5 926 6 233
Zobowiązania razem 191 952 174 170 44 010 41 385
Kapitał własny 63 884 63 255 14 647 15 030
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 2018-04-01 do 2018-06-30 2017-04-01 do 2017-06-30 2018-04-01 do 2018-06-30 2017-04-01 do 2017-06-30
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 2 797 -402 650 -96
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej 170 -834 40 -198
Przepływy pieniężne z dz. finansowej -1 996 807 -464 192
Przepływy pieniężne netto razem 971 -430 226 -102
Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych 971 -430 226 -102
Środki pieniężne na początek okresu 655 1 333 152 317
Środki pieniężne na koniec okresu 1 626 903 378 215
SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 2018-04-01 do 2018-06-30 2017-04-01 do 2017-06-30 2018-04-01 do 2018-06-30 2017-04-01 do 2017-06-30
Kapitał własny na początek okresu 63 255 56 536 15 030 13 434
Kapitał własny na koniec okresu 63 884 56 983 14 647 13 540Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (kurs na dzień 30.06.2018 wynosił 1 EUR – 4,3616 PLN; kurs na dzień 31.03.2018 wynosił 1 EUR – 4,2085 PLN). Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (kurs średni w okresie 01.04.2018 – 30.06.2018 wynosił 1 EUR – 4,3005 PLN; kurs średni w okresie 01.04.2017 – 30.06.2017 wynosił 1 EUR – 4,2057 PLN). Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

 

Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu

 

© 2014