Skonsolidowany raport kwartalny 1/2019

Data i godzina publikacji: 13.08.2019 17:15

 

Załączniki:

- Skonsolidowany Raport 30.06.2019
- Sprawozdanie Finansowe 30.06.2019
- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 30.06.2019

 

 

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW od 2019-04-01 do 2019-06-30 od 2018-04-01 do 2018-06-30 od 2019-04-01 do 2019-06-30 od 2018-04-01 do 2018-06-30
Przychody ze sprzedaży  135 597 110 645 31 695 25 728
Zysk ze sprzedaży 1 967 1 296 460 301
Zysk z działalności operacyjnej 1 814 1 086 424 253
Zysk brutto 1 314 812 307 189
Zysk netto 1 043 572 244 133
EBITDA 3 114 2 232 728 519
Amortyzacja 1 300 1 146 304 266
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.06.2019 31.03.2019 30.06.2019 31.03.2019
Aktywa trwałe 88 234 87 121 20 751 20 255
Aktywa obrotowe 194 286 188 159 45 693 43 745
Aktywa razem 282 520 275 280 66 444 63 999
Należności długoterminowe 359 372 84 87
Należności krótkoterminowe 114 250 117 284 26 870 27 267
Śr. pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 791 1 767 421 411
Zobowiązania krótkoterminowe 175 913 169 957 41 372 39 513
Zobowiązania długoterminowe 33 714 33 707 7 929 7 836
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 212 026 205 829 49 865 47 853
Kapitał własny 70 494 69 451 16 579 16 146
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2019-04-01 do 2019-06-30 od 2018-04-01 do 2018-06-30 od 2019-04-01 do 2019-06-30 od 2018-04-01 do 2018-06-30
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 9 191 2 797 2 148 650
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -563 170 -132 40
Przepływy pieniężne z dz. finansowej -8 603 -1 996 -2 011 -464
Przepływy pieniężne netto razem 24 971 6 226
Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych 24 971 6 226
Środki pieniężne na początek okresu 1 767 655 413 152
Środki pieniężne na koniec okresu 1 791 1 626 419 378
SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM od 2019-04-01 do 2019-06-30 od 2018-04-01 do 2018-06-30 od 2019-04-01 do 2019-06-30 od 2018-04-01 do 2018-06-30
Kapitał własny na początek okresu 69 451 63 255 16 146 14 706
Kapitał własny na koniec okresu 70 494 63 884 16 579 14 852


 

 

Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla EUR na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (kurs na dzień 30.06.2019 wynosił 1 EUR – 4,2520 PLN; kurs na dzień 31.03.2019 wynosił 1 EUR – 4,3013 PLN); poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (kurs średni w okresie 01.04.2019 – 30.06.2019 wynosił 1 EUR – 4,2782 PLN; kurs średni w okresie 01.04.2018 – 30.06.2018 wynosił 1 EUR – 4,3005 PLN). Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.


Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu

 


 

© 2014