Skonsolidowany raport kwartalny 3/2018

Data i godzina publikacji: 14.02.2019 17:30

 

Załączniki:
- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
- Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
- Raport - Sprawozdanie Zarządu

 

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR)
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW okres od 2018-04-01 do 2018-12-31 okres od 2017-04-01 do 2017-12-31 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31 okres od 2017-04-01 do 2017-12-31
Przychody ze sprzedaży  368 602 327 187 85 793 77 351
Zysk ze sprzedaży 9 911 10 608 2 307 2 508
Zysk z działalności operacyjnej 9 979 10 627 2 323 2 512
Zysk brutto 8 912 9 540 2 074 2 255
Zysk netto 6 945 7 607 1 617 1 798
EBITDA 13 551 13 713 3 154 3 242
Amortyzacja 3 572 3 086 831 730
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.12.2018 31.03.2018 31.12.2018 31.03.2018
Aktywa trwałe 85 001 71 806 19 768 17 062
Aktywa obrotowe 199 762 165 619 46 456 39 353
Aktywa razem 284 763 237 425 66 224 56 416
Należności długoterminowe 358 315 83 75
Należności krótkoterminowe 127 437 92 456 29 636 21 969
Śr. pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 586 655 834 156
Zobowiązania krótkoterminowe 175 349 146 339 40 779 34 772
Zobowiązania długoterminowe 38 197 26 230 8 883 6 233
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 216 245 174 170 50 289 41 385
Kapitał własny 68 518 63 255 15 934 15 030
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH okres od 2018-04-01 do 2018-12-31 okres od 2017-04-01 do 2017-12-31 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31 okres od 2017-04-01 do 2017-12-31
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 8 180 6 611 1 904 1 563
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -8 943 -5 922 -2 081 -1 400
Przepływy pieniężne z dz. finansowej 3 694 -316 860 -75
Przepływy pieniężne netto razem 2 931 373 682 88
Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych 2 931 373 682 88
Środki pieniężne na początek okresu 655 1 333 152 315
Środki pieniężne na koniec okresu 3 586 1 706 835 403
SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM okres od 2018-04-01 do 2018-12-31 okres od 2017-04-01 do 2017-12-31 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31 okres od 2017-04-01 do 2017-12-31
Kapitał własny na początek okresu 63 255 56 536 15 030 13 434
Kapitał własny na koniec okresu 68 518 62 413 15 934 14 830


Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla EUR na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (kurs na dzień 31.12.2018 wynosił 1 EUR – 4,3000 PLN; kurs na dzień 31.03.2018 wynosił 1 EUR – 4,2085 PLN). Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (kurs średni w okresie 01.04.2018 – 31.12.2018 wynosił 1 EUR – 4,2964 PLN; kurs średni w okresie 01.04.2017 – 31.12.2017 wynosił 1 EUR – 4,2299 PLN). Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

 

Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Andrzej Jurczak - Prezes Zarządu

© 2014