Skonsolidowany raport kwartalny 3/2019 QSr

Data i godzina publikacji: 13.02.2020 07:53


Załączniki:
- Skonsolidowany Raport za III kwartał - Sprawozdanie Zarządu
- Sprawozdanie Finansowe

 

 

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR)
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW od 2019-04-01 do 2019-12-31 od 2018-04-01 do 2018-12-31 od 2019-04-01 do 2019-12-31 od 2018-04-01 do 2018-12-31
Przychody ze sprzedaży  458 480 368 602 106 546 85 793
Zysk ze sprzedaży 13 655 9 911 3 173 2 307
Zysk z działalności operacyjnej 12 819 9 979 2 979 2 323
Zysk brutto 11 497 8 912 2 672 2 074
Zysk netto 9 128 6 945 2 121 1 617
EBITDA 16 811 13 551 3 907 3 154
Amortyzacja 3 992 3 572 928 831
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.12.2019 31.03.2019 31.12.2019 31.03.2019
Aktywa trwałe 89 300 87 121 20 970 20 255
Aktywa obrotowe 198 497 188 159 46 612 43 745
Aktywa razem 287 798 275 280 67 582 63 999
Należności długoterminowe 480 372 113 87
Należności krótkoterminowe 117 988 117 284 27 706 27 267
Śr. pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 839 1 767 432 411
Zobowiązania krótkoterminowe 173 507 169 957 40 744 39 513
Zobowiązania długoterminowe 33 023 33 707 7 755 7 836
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 209 219 205 829 49 130 47 853
Kapitał własny 78 579 69 451 18 452 16 146
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - - - -
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 19 184 8 180 4 458 1 904
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -1 425 -8 943 -331 -2 081
Przepływy pieniężne z dz. finansowej -17 686 3 694 -4 110 860
Przepływy pieniężne netto razem 73 2 931 17 682
Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych 73 2 931 17 682
Środki pieniężne na początek okresu 1 767 655 411 152
Środki pieniężne na koniec okresu 1 839 3 586 427 835
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Kapitał własny na początek okresu 69 451 63 255 16 146 15 030
Kapitał własny na koniec okresu 78 579 68 518 18 452 15 934
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE - - - -
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - - - -
Przychody ze sprzedaży  425 154 349 480 98 802 81 343
Zysk ze sprzedaży 11 354 8 930 2 639 2 078
Zysk z działalności operacyjnej 10 570 8 946 2 456 2 082
Zysk brutto 9 407 8 137 2 186 1 894
Zysk netto 7 501 6 554 1 743 1 526
EBITDA 13 997 12 156 3 253 2 829
Amortyzacja 3 427 3 210 796 747
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.12.2019 31.03.2019 31.12.2019 31.03.2019
Aktywa trwałe 100 147 98 016 23 517 22 787
Aktywa obrotowe 166 225 158 548 39 034 36 860
Aktywa razem 266 372 256 563 62 551 59 648
Należności długoterminowe 393 267 92 62
Należności krótkoterminowe 99 994 102 108 23 481 23 739
Śr. pieniężne i inne aktywa pieniężne 871 813 205 189
Zobowiązania krótkoterminowe 158 137 155 572 37 134 36 169
Zobowiązania długoterminowe 29 624 30 390 6 957 7 065
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 189 731 187 423 44 553 43 574
Kapitał własny 76 641 69 140 17 997 16 074
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - - - -
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 19 697 14 652 4 577 3 410
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -2 548 -16 608 -592 -3 866
Przepływy pieniężne z dz. finansowej -17 090 4 513 -3 972 1 051
Przepływy pieniężne netto razem 59 2 558 14 595
Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych 59 2 558 14 595
Środki pieniężne na początek okresu 813 532 189 124
Środki pieniężne na koniec okresu 871 3 090 202 719
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - - - -
Kapitał własny na początek okresu 69 140 62 893 16 074 14 944
Kapitał własny na koniec okresu 76 641 67 602 17 997 15 721

 

 

 

 

Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla EUR na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (kurs na dzień 31.12.2019 wynosił 1 EUR – 4,2585 PLN; kurs na dzień 31.03.2019 wynosił 1 EUR – 4,3013 PLN). Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (kurs średni w okresie 01.04.2019 – 31.12.2019 wynosił 1 EUR – 4,3031 PLN; kurs średni w okresie 01.04.2018 – 31.12.2018 wynosił 1 EUR – 4,2964 PLN). Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.


Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu

 

© 2014