Skonsolidowany raport półroczny 2018 PSr

Data i godzina publikacji: 14.12.2018 08:39

 

Załączniki:
- Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
- Raport biegłego rewidenta - Jednostkowe SF
- Raport biegłego rewidenta - Skonsolidowane SF
- Skonsolidowany Raport Półroczny 18/19

 

 

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR)
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW okres od 2018-04-01 do 2018-09-30 okres od 2017-04-01 do 2017-09-30 okres od 2018-04-01 do 2018-09-30 okres od 2017-04-01 do 2017-09-30
Przychody ze sprzedaży  236 677 195 840 55 156 46 184
Zysk (strata) ze sprzedaży 3 207 2 825 747 666
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 161 2 801 737 660
Zysk (strata) z działalności gospodarczej  2 465 1 984 574 468
Zysk (strata) brutto 2 465 1 984 574 468
Zysk (strata) netto 1 839 1 572 429 371
EBITDA 5 505 4 735 1 283 1 117
Amortyzacja 2 344 1 934 546 456
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.09.2018 31.03.2018 30.09.2018 31.03.2018
Aktywa trwałe 72 656 71 806 17 010 17 062
Aktywa obrotowe 181 044 165 619 42 385 39 353
Aktywa razem 253 699 237 425 59 395 56 416
Należności długoterminowe 318 315 75 75
Należności krótkoterminowe 112 995 92 456 26 454 21 969
Śr. pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 486 655 348 156
Zobowiązania krótkoterminowe 162 267 146 339 37 993 34 772
Zobowiązania długoterminowe 25 972 26 230 6 080 6 233
Zobowiązania razem 190 372 174 170 44 569 41 385
Kapitał własny 63 328 63 255 14 826 15 030
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH okres od 2018-04-01 do 2018-09-30 okres od 2017-04-01 do 2017-09-30 okres od 2018-04-01 do 2018-09-30 okres od 2017-04-01 do 2017-09-30
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 4 717 3 250 1 099 766
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -394 -2 190 -92 -516
Przepływy pieniężne z dz. finansowej -3 492 -1 200 -814 -283
Przepływy pieniężne netto razem 831 -140 194 -33
Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych 831 -140 194 -33
Środki pieniężne na początek okresu 655 1 333 153 314
Środki pieniężne na koniec okresu 1 486 1 193 346 281
SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM okres od 2018-04-01 do 2018-09-30 okres od 2017-04-01 do 2017-09-30 okres od 2018-04-01 do 2018-09-30 okres od 2017-04-01 do 2017-09-30
Kapitał własny na początek okresu 63 255 56 536 15 030 13 434
Kapitał własny na koniec okresu 63 327 56 263 14 826 3 523


Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (kurs na dzień 30.09.2018 wynosił 1 EUR – 4,2714 PLN; kurs na dzień 31.03.2018 wynosił 1 EUR – 4,2085 PLN). Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (kurs średni w okresie 01.04.2018 – 30.09.2018 wynosił 1 EUR – 4,2910 PLN; kurs średni w okresie 01.04.2017 – 30.09.2017 wynosił 1 EUR –4,2404 PLN). Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

 

Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Andrzej Jurczak - Prezes Zarządu

© 2014