Skonsolidowany Raport Półroczny 2019 PSr

Data i godzina publikacji: 12.12.2019 08:14

 

Załączniki:

- Skrócone Skonsolidowane i Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
- Skonsolidowany Raport za I półrocze 2019/20
- Raport Biegłego Rewidenta - Jednostkowe SF
- Raport Biegłego Rewidenta - Skonsolidowane SF

 

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR)
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW półrocze 2019  półrocze 2018 półrocze 2019  półrocze 2018
Przychody ze sprzedaży  291 396 236 677 67 547 55 156
Zysk ze sprzedaży 5 045 3 207 1 169 747
Zysk z działalności operacyjnej 4 188 3 161 971 737
Zysk brutto 3 168 2 465 734 574
Zysk netto 2 380 1 839 552 429
EBITDA 6 828 5 505 1 583 1 283
Amortyzacja 2 640 2 344 612 546
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.09.2019 31.03.2019 30.09.2019 31.03.2019
Aktywa trwałe 88 359 87 121 20 203 20 255
Aktywa obrotowe 205 969 188 159 47 094 43 745
Aktywa razem 294 328 275 280 67 297 63 999
Należności długoterminowe 381 372 87 87
Należności krótkoterminowe 119 123 117 284 27 237 27 267
Śr. pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 684 1 767 385 411
Zobowiązania krótkoterminowe 186 623 169 957 42 670 39 513
Zobowiązania długoterminowe 33 592 33 707 7 681 7 836
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 222 497 205 829 50 873 47 853
Kapitał własny 71 831 69 451 16 424 16 146
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - - - -
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 14 016 4 717 3 249 1 099
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -907 -394 -210 -92
Przepływy pieniężne z dz. finansowej -13 191 -3 492 -3 058 -814
Przepływy pieniężne netto razem -83 831 19 194
Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych -83 831 19 194
Środki pieniężne na początek okresu 1 767 655 410 153
Środki pieniężne na koniec okresu 1 684 1 486 390 346
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - - - -
Kapitał własny na początek okresu 69 451 63 255 16 099 15 030
Kapitał własny na koniec okresu 71 831 63 328 16 651 14 826
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE - - - -
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - - - -
Przychody ze sprzedaży  270 355 225 109 62 669 52 461
Zysk ze sprzedaży 3 739 2 715 867 633
Zysk z działalności operacyjnej 2 865 2 633 664 614
Zysk brutto 1 984 2 055 460 479
Zysk netto 1 400 1 617 325 377
EBITDA 5 136 4 737 1 191 1 104
Amortyzacja 2 271 2 103 526 490
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.09.2019 31.03.2019 30.09.2019 31.03.2019
Aktywa trwałe 99 272 98 016 22 698 22 787
Aktywa obrotowe 177 193 158 548 40 514 36 860
Aktywa razem 276 465 256 563 63 212 59 648
Należności długoterminowe 294 267 67 62
Należności krótkoterminowe 105 007 102 108 24 009 23 739
Śr. pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 013 813 232 189
Zobowiązania krótkoterminowe 174 072 155 572 39 801 36 169
Zobowiązania długoterminowe 30 259 30 390 6 919 7 065
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 205 924 187 423 47 083 43 574
Kapitał własny 70 541 69 140 16 129 16 074
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - - - -
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 11 865 3 863 2 750 900
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -877 -345 -203 -80
Przepływy pieniężne z dz. finansowej -10 788 -3 167 -2 501 -738
Przepływy pieniężne netto razem 200 351 46 82
Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych 200 351 46 82
Środki pieniężne na początek okresu 813 532 188 124
Środki pieniężne na koniec okresu 1 013 883 235 206
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - - - -
Kapitał własny na początek okresu 69 140 62 893 16 027 14 944
Kapitał własny na koniec okresu 70 541 62 665 16 352 14 671

 

Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla EUR na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (kurs na dzień 30.09.2019 wynosił 1 EUR – 4,3736 PLN; kurs na dzień 31.03.2019 wynosił 1 EUR – 4,3013 PLN). Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (kurs średni w okresie 01.04.2019 – 30.09.2019 wynosił 1 EUR –  4,3140 PLN; kurs średni w okresie 01.04.2018 – 30.09.2018 wynosił 1 EUR – 4,2910 PLN). Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.


Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Andrzej Jurczak - Prezes Zarządu

 

© 2014