BIEŻĄCE

 • ESPI 1/2015 Uzyskanie dostępu do systemu ESPI w typie "EMITENT"

  Na podstawie § 11 pkt 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przechowywania Informacji (ESPI) Zarząd GRODNO S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 21 października 2015 roku Spółka otrzymała dostęp do Systemu ESPI w typie "EMITENT" – dla Spółek notowanych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A...

  więcej
 • EBI 32/2015 Zakończenie pełnienia zadań Animatora akcji

  Zarząd GRODNO S.A. („Spółka”) informuje, iż w związku ze zmianą w dniu 9 października 2015 r. notowań akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z upływem dnia 8 października 2015 r. wygasa umowa pomiędzy Spółką z Domem Maklerskim BOŚ S.A. o pełnienie zadań Ani...

  więcej
 • EBI 31/2015 Dopuszczenie i wprowadzenie akcji GRODNO S.A. do obrotu na Głównym Rynku GPW

  Zarząd GRODNO S.A. („Spółka”) informuje, iż na podstawie Uchwały nr 1018 /2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dnia 7 października 2015 roku w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D spółki GRODNO S.A., z dniem 9 października 2015 roku ...

  więcej
 • EBI 30/2015 Wykluczenie akcji emitenta z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect w związku ze zmianą notowań tych akcji

  Zarząd Grodno S.A. informuje, że w dniu 7 października 2015 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podjął uchwałę nr 1017/2015 w sprawie wykluczenia z dniem 9 października 2015 roku z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, oraz D, w związku ze zmianą notowań tych akcji.


  Podstawa prawna: §3 ust....

  więcej
 • EBI 29/2015 Zatwierdzenie Prospektu emisyjnego Grodno S.A.

  Zarząd Grodno S.A. informuje, że 23 września 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt emisyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie akcji serii B, C, D spółki GRODNO S.A. z siedzibą w Michałowie-Grabinie („Spółka”) do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.   ...

  więcej
 • ESPI 9/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA GRODNO S.A. w dniu 18.08.2015 r.

  Zarząd Grodno S.A. (dalej: "Spółka) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (dalej: ZWZA) Spółki, które odbyło się w dniu 18.08.2015 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głos&oa...

  więcej
 • EBI 28/2015 Uchwała ZWZA o wypłacie dywidendy

  Zarząd Grodno S.A. informuje, że w dniu 18 sierpnia 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grodno S.A. (dalej: ZWZA) podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.:
  - wartość dywidendy: 1.845.823,32 PLN
  - wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję: 0,12 PLN
  - liczba akcji objętych dywidendą: 15.381.8...

  więcej
 • EBI 27/2015 Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 18 sierpnia 2015 roku

  Zarząd Grodno S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 sierpnia 2015 r.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
  Załączniki: GRODNO-pro...

  więcej
 • EBI 26/2015 Podsumowanie kosztów emisji akcji serii D w ramach kapitału docelowego

  Zarząd Grodno S.A. („Spółka”) informuje, iż w związku z zakończoną w dniu 5 maja 2015 roku emisją akcji serii D realizowaną w ramach kapitału docelowego w trybie subskrypcji prywatnej (dalej: Emisja) oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2015 z dnia 7 maja 2015 roku, podaje do wiadomości informacje o wysokości poniesionych kosztów związanych z E...

  więcej
 • ESPI 8/2015 Korekta raportu ESPI nr 8-2015 z dnia 23.07.2015 r.

  W nawiązaniu do raportu ESPI nr 8/2015 r. z dnia 23.07.2015 r., Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") informuje, że wskutek omyłki pisarskiej doszło do podania nieprawidłowego tytułu raportu.   Błędna treść:
  "Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 sierpnia 2015 r. wraz z projektami uchwał"   Tre...

  więcej

© 2014