BIEŻĄCE

 • ESPI 9/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA GRODNO S.A. w dniu 18.08.2015 r.

  Zarząd Grodno S.A. (dalej: "Spółka) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (dalej: ZWZA) Spółki, które odbyło się w dniu 18.08.2015 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głos&oa...

  więcej
 • EBI 28/2015 Uchwała ZWZA o wypłacie dywidendy

  Zarząd Grodno S.A. informuje, że w dniu 18 sierpnia 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grodno S.A. (dalej: ZWZA) podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.:
  - wartość dywidendy: 1.845.823,32 PLN
  - wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję: 0,12 PLN
  - liczba akcji objętych dywidendą: 15.381.8...

  więcej
 • EBI 27/2015 Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 18 sierpnia 2015 roku

  Zarząd Grodno S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 sierpnia 2015 r.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
  Załączniki: GRODNO-pro...

  więcej
 • EBI 26/2015 Podsumowanie kosztów emisji akcji serii D w ramach kapitału docelowego

  Zarząd Grodno S.A. („Spółka”) informuje, iż w związku z zakończoną w dniu 5 maja 2015 roku emisją akcji serii D realizowaną w ramach kapitału docelowego w trybie subskrypcji prywatnej (dalej: Emisja) oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2015 z dnia 7 maja 2015 roku, podaje do wiadomości informacje o wysokości poniesionych kosztów związanych z E...

  więcej
 • ESPI 8/2015 Korekta raportu ESPI nr 8-2015 z dnia 23.07.2015 r.

  W nawiązaniu do raportu ESPI nr 8/2015 r. z dnia 23.07.2015 r., Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") informuje, że wskutek omyłki pisarskiej doszło do podania nieprawidłowego tytułu raportu.   Błędna treść:
  "Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 sierpnia 2015 r. wraz z projektami uchwał"   Tre...

  więcej
 • EBI 24/2015 Korekta raportu EBI nr 23/2015 z dnia 23.07.2015 r.

  W nawiązaniu do raportu EBI nr 23/2015 r. z dnia 23.07.2015 r., Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") informuje, że wskutek omyłki pisarskiej doszło do podania nieprawidłowego tytułu raportu.

  Błędna treść:
  „Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 sierpnia 2015 r. wraz z projektami uchwał”

  Treść po...

  więcej
 • EBI 23/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 sierpnia 2015 r. wraz z projektami uchwał

  Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") z siedzibą w Michałowie-Grabinie, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402.1 i art. 402.2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 18 sierpnia 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 12.00 w Centrum Dystrybucyjnym Spółki w Małopolu.

  Podstawa prawna: § 4 ...

  więcej
 • EBI 22/2015 Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za rok obrotowy 2014/2015

  Zarząd Grodno S.A. („Spółka”) informuje, że dniu 23 lipca 2015 r. została podjęta uchwała Zarządu nr 2/07/2015 dotycząca rekomendacji w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014/2015. Zgodnie z uchwałą, Zarząd rekomenduje Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy w wysokości 1.845.823,32 PLN, tj. 0,12 PLN/akcja z zysku ...

  więcej
 • ESPI 8/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 sierpnia 2015 r. wraz z projektami uchwał

  Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") z siedzibą w Michałowie-Grabinie, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402.1 i art. 402.2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 18 sierpnia 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 12.00 w Centrum Dystrybucyjnym Spółki w Małopolu.   Załączniki: Treść og...

  więcej
 • EBI 21/2015 Prognozy finansowe na rok obrotowy 2015/2016

  Zarząd Grodno S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości prognozę wyników finansowych na rok obrotowy 2015/2016 (trwający od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.), uwzględniający przyjętą w dniu 17 lipca 2015 r. „Strategię rozwoju Spółki na lata obrotowe 2015-2016” opublikowaną raportem EBI nr 20 w dniu 17 lipca 2015 r.  ...

  więcej

© 2014