BIEŻĄCE

 • ESPI 1/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 lutego 2018 r. wraz z projektami uchwał

  Data i godzina publikacji: 15.01.2018 16:08   Zarząd GRODNO S.A. ("Emitent) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 12 lutego 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godz. 12.00 w Centrum Dystrybucyjnym Spółki w Małopolu.   Pełna treść ogło...

  więcej
 • ESPI 19/2017 Zawarcie listu intencyjnego w sprawie określenia warunków zakupu udziałów przedsiębiorstwa z branży elektro

  Data i godzina publikacji raportu: 12.12.2017 23:20   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.   Zarząd Grodno S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 12 grudnia 2017 roku został zawarty z podmiotem z branży elektro („Przedsiębiorstwo”) list intencyjny, którego przedmiotem jest określenie warunków zakupu przez Emitenta 100% ud...

  więcej
 • ESPI 18/2017 Szacunkowe wyniki Grodno S.A. za I półrocze roku obrotowego 2017/18

  Data i godzina publikacji: 16.11.2017 16:57   Zarząd Grodno S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za I półrocze roku obrotowego 2017/18, tj. za okres 01.04.2017-30.09.2017:
  Dane jednostkowe:
  Przychody: 190.069 tys. PLN wobec 158.188 tys. PLN w ubiegłym roku, co stanowi wzrost o 20%.
  EBITDA: 4.598 tys...

  więcej
 • ESPI 17/2017 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych

  Data i godzina publikacji: 10.11.2017 13:57   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Zarząd GRODNO S.A. informuje, że w dniu 10 listopada 2017 roku powziął informację, iż Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wyborze o firmy PRO AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Leonarda 1A/3, wpisanej na listę podmiotów...

  więcej
 • ESPI 16/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ

  Data i godzina publikacji raportu: 26.09.2017 17:26   Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zarząd Grodno ("Spółka") przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 września 2017 r.:   1. Andrzej Jurczak; posiadający 10.000.000 głos&...

  więcej
 • ESPI 15/2017 Powołanie na nową kadencję Członków Rady Nadzorczej

  Data i godzina publikacji raportu: 26.09.2017 17:15   Załącznik: Życiorysy RN Grodno
  Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Grodno ("Spółka") informuje, że wobec upływu dotychczasowej kadencji Członków Rady Nadzorczej, w dniu 26 września 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spó...

  więcej
 • ESPI 14/2017 Powołanie na nową kadencję Członków Zarządu

  Data i godzina publikacji raportu: 17:06 26.09.2017   Załącznik:
  Życiorysy Zarządu Grodno   Zarząd Grodno ("Spółka") informuje, że wobec upływu dotychczasowej kadencji Członków Zarządu, w dniu 26 września 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania na trzyletnią wspólną kadencję ...

  więcej
 • ESPI 13/2017 Uchwała ZWZ Grodno S.A. w sprawie podziału zysku netto i wypłaty dywidendy

  Data i godzina publikacji raportu: 26.09.2017 16:54   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Zarząd Grodno ("Spółka") informuje, że 26 września 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. i wypłacie dywidendy: - ...

  więcej
 • ESPI 12/2017 Treść uchwał podjętych na ZWZ Grodno S.A. w dniu 26 września 2017 roku

  Data i godzina publikacji raportu: 26.09.2017 16:45   Załącznik: Uchwały ZWZ 26.09.2017
  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Zarząd Grodno ("Spółka") w załączeniu przekazuje do publicznej widomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grodno S.A. w dniu 26 września 2017...

  więcej
 • ESPI 11/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 września 2017 r. wraz z projektami uchwał

  Data i godzina publikacji Raportu: 31.08.2017 11:37 Zarząd GRODNO S.A. ("Emitent) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402.1 i art. 402.2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 26 września 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godz. 12.00 w Centrum Dystrybucyjnym Spółki w Małopolu. Pełna treść ogłoszenia...

  więcej

© 2014