BIEŻĄCE

 • ESPI 10/2017 Pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku

  Data i godzina publikacji Raportu: 29.08.2017 16:50   Zarząd GRODNO S.A. ("Emitent") informuje, że na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu w sprawie podzielenia zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2016/2017 tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. w kwocie 8.501.618,00 zł (słownie: osiem mili...

  więcej
 • ESPI 9/2017 Propozycja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016/2017

  Data i godzina publikacji Raportu: 09.08.2017 07:47   Zarząd Grodno ("Spółka") informuje, że w dniu 9.08.2017 r. podjął decyzję w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej Grodno S.A. o zaopiniowanie wniosku dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016/2017 w wysokości 8.501.618,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset dwa tysiące ...

  więcej
 • ESPI 8/2017 Strategia Grupy Kapitałowej GRODNO S.A. na lata 2017-2020

  Data i godzina publikacji Raportu: 09.08.2017 07:42   Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 9 sierpnia 2017 r. została podjęta uchwała zatwierdzająca "Strategię rozwoju Grupy Kapitałowej GRODNO S.A. na lata 2017-2020", której treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje p...

  więcej
 • ESPI 7/2017 Szacunkowe wyniki Grodno S.A. za I kw. roku obrotowego 2017/18

  Data i godzina publikacji Raportu: 04.08.2017 16:05   Zarząd Grodno S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za I kwartał roku obrotowego 2017/18, tj. za okres 01.04.2017-30.06.2017:   Dane jednostkowe:   Przychody: 89.573 tys. PLN wobec 72.917 tys. PLN w ubiegłym roku, co stanowi wzrost o 23%. EBITDA:...

  więcej
 • ESPI 6/2017 Szacunkowe wyniki Grodno S.A za rok obrotowy 2016/2017

  Data i godzina publikacji raportu: 21.06.2017 17:29     Zarząd Grodno S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o wstępnych, jednostkowych szacunkowych wynikach finansowych za rok obrotowy 2016/2017, tj. za okres 01.04.2016-31.03.2017:   Przychody: 326,7 mln PLN wobec 312,0 mln PLN w ubiegłym roku, co stanowi wzrost o 14,7 mln PLN, tj. o 4,7%.   ...

  więcej
 • ESPI 5/2017 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

  Data i godzina publikacji raportu: 12.05.2017 14:52   Zarząd GRODNO S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 12 maja 2017 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wyborze o firmy PRO AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Leonarda 1A/3, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rew...

  więcej
 • ESPI 4/2017 Zawiadomienie od Trigon TFI - zwiększenie posiadanego udziału głosów

  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji   Zarząd Grodno "Spółka" działając zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Ustawa o ofercie informuje, iż Spółka w dniu 5 maja 2017...

  więcej
 • ESPI 3/2017 Termin publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017/2018

  Data i godzina publikacji raportu: 28.04.2017 13:34   Zarząd GRODNO S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017/2018 trwającym od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku:

  - jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2016/2017 - 5 lipca 2017 roku,
  - skonsolidowany raport za I kwarta...

  więcej
 • ESPI 2/2017 Podpisanie umowy nabycia udziałów Bargo Sp. z o.o.

  Data i godzina publikacji raportu: 03.02.2017 20:34
    W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2016 z dnia 6 października 2016 r. Zarząd Grodno S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 3 lutego 2017 roku spełnił się ostatni warunek określony w zawartej w dniu 5 października 2016 r. przedwstępnej umowie sprzedaży udziałów ("Umowa Przedwstępna")pomiędzy ...

  więcej
 • ESPI 1/2017 Szacunkowe wyniki finansowe GRODNO za 3q'2016

  Data i godzina publikacji raportu: 03.02.2017 20:25   Zarząd Grodno S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za pierwsze trzy kwartały roku obrotowego 2016/2017, tj. za okres 1.04.2016-31.12.2016:   Przychody: 251,21 mln PLN wobec 245,41 mln PLN w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 5,...

  więcej

© 2014