BIEŻĄCE

 • ESPI 15/2017 Powołanie na nową kadencję Członków Rady Nadzorczej

  Data i godzina publikacji raportu: 26.09.2017 17:15   Załącznik: Życiorysy RN Grodno
  Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Grodno ("Spółka") informuje, że wobec upływu dotychczasowej kadencji Członków Rady Nadzorczej, w dniu 26 września 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spó...

  więcej
 • ESPI 14/2017 Powołanie na nową kadencję Członków Zarządu

  Data i godzina publikacji raportu: 17:06 26.09.2017   Załącznik:
  Życiorysy Zarządu Grodno   Zarząd Grodno ("Spółka") informuje, że wobec upływu dotychczasowej kadencji Członków Zarządu, w dniu 26 września 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania na trzyletnią wspólną kadencję ...

  więcej
 • ESPI 13/2017 Uchwała ZWZ Grodno S.A. w sprawie podziału zysku netto i wypłaty dywidendy

  Data i godzina publikacji raportu: 26.09.2017 16:54   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Zarząd Grodno ("Spółka") informuje, że 26 września 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. i wypłacie dywidendy: - ...

  więcej
 • ESPI 12/2017 Treść uchwał podjętych na ZWZ Grodno S.A. w dniu 26 września 2017 roku

  Data i godzina publikacji raportu: 26.09.2017 16:45   Załącznik: Uchwały ZWZ 26.09.2017
  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Zarząd Grodno ("Spółka") w załączeniu przekazuje do publicznej widomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grodno S.A. w dniu 26 września 2017...

  więcej
 • ESPI 11/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 września 2017 r. wraz z projektami uchwał

  Data i godzina publikacji Raportu: 31.08.2017 11:37 Zarząd GRODNO S.A. ("Emitent) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402.1 i art. 402.2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 26 września 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godz. 12.00 w Centrum Dystrybucyjnym Spółki w Małopolu. Pełna treść ogłoszenia...

  więcej
 • ESPI 10/2017 Pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku

  Data i godzina publikacji Raportu: 29.08.2017 16:50   Zarząd GRODNO S.A. ("Emitent") informuje, że na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu w sprawie podzielenia zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2016/2017 tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. w kwocie 8.501.618,00 zł (słownie: osiem mili...

  więcej
 • ESPI 9/2017 Propozycja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016/2017

  Data i godzina publikacji Raportu: 09.08.2017 07:47   Zarząd Grodno ("Spółka") informuje, że w dniu 9.08.2017 r. podjął decyzję w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej Grodno S.A. o zaopiniowanie wniosku dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016/2017 w wysokości 8.501.618,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset dwa tysiące ...

  więcej
 • ESPI 8/2017 Strategia Grupy Kapitałowej GRODNO S.A. na lata 2017-2020

  Data i godzina publikacji Raportu: 09.08.2017 07:42   Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 9 sierpnia 2017 r. została podjęta uchwała zatwierdzająca "Strategię rozwoju Grupy Kapitałowej GRODNO S.A. na lata 2017-2020", której treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje p...

  więcej
 • ESPI 7/2017 Szacunkowe wyniki Grodno S.A. za I kw. roku obrotowego 2017/18

  Data i godzina publikacji Raportu: 04.08.2017 16:05   Zarząd Grodno S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za I kwartał roku obrotowego 2017/18, tj. za okres 01.04.2017-30.06.2017:   Dane jednostkowe:   Przychody: 89.573 tys. PLN wobec 72.917 tys. PLN w ubiegłym roku, co stanowi wzrost o 23%. EBITDA:...

  więcej
 • ESPI 6/2017 Szacunkowe wyniki Grodno S.A za rok obrotowy 2016/2017

  Data i godzina publikacji raportu: 21.06.2017 17:29     Zarząd Grodno S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o wstępnych, jednostkowych szacunkowych wynikach finansowych za rok obrotowy 2016/2017, tj. za okres 01.04.2016-31.03.2017:   Przychody: 326,7 mln PLN wobec 312,0 mln PLN w ubiegłym roku, co stanowi wzrost o 14,7 mln PLN, tj. o 4,7%.   ...

  więcej

© 2014