BIEŻĄCE

 • ESPI 6/2016 Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia udziałów

  Data i godzina publikacji raportu: 06.10.2016 08:05   Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.   Zarząd Grodno S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 5 października 2016 roku została zawarta przedwstępna umowa sprzedaży udziałów („Umowa Przedwstępna”), pomiędzy Emitentem a 5 osoba fizycznymi („Sprzedający”) będącym...

  więcej
 • ESPI 14/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ

  Data i godzina publikacji raportu: 28.09.2016 16:15   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Zarząd Grodno ("Spółka") przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 września 2016 r.:   1. Andrzej Jurczak; posiad...

  więcej
 • ESPI 13/2016 Powołanie Członków Rady Nadzorczej

  Data i godzina publikacji raportu: 28.09.2016 16:11   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Załącznik:
  Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej   Zarząd Grodno ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 września 2016 r. powołało w do Rady Nadzorczej Sp...

  więcej
 • ESPI 12/2016 Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej

  Data i godzina publikacji raportu: 28.09.2016 15:46   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Zarząd Grodno ("Spółka") informuje, że w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28.09.2016, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otrzymał od Pani Mirosławy Jurczak-Serwińskiej rezygnację z funkcji Przew...

  więcej
 • ESPI 11/2016 Uchwała ZWZ Grodno S.A. w sprawie podziału zysku netto i wypłaty dywidendy

  Data i godzina publikacji raportu: 28.09.2016 15:41   Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Zarząd Grodno ("Spółka") informuje, że 28 września 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 8 w sprawie podziału zysku netto i wypłaty dywidendy za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 201...

  więcej
 • ESPI 10/2016 Zgłoszenie projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad ZWZ Grodno S.A. w dniu 28 września 2016 roku

  Data i godzina publikacji raportu: 28.09.2016 15:35   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Grodno ("Spółka") informuje, iż w trakcie w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz Spółki, Jarosław Tomasz Jurczak, złożył wniosek o podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej Sp&oacu...

  więcej
 • ESPI 9/2016 Treść uchwał podjętych na ZWZ Grodno S.A. w dniu 28 września 2016 roku

  Data i godzina publikacji raportu: 28.09.2016 15:29   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Załącznik:
  - Uchwały podjęte na ZWZ Grodno S.A. 28 września 2016 r.   Zarząd Grodno ("Spółka") w załączeniu przekazuje do publicznej widomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu G...

  więcej
 • ESPI 8/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 września 2016 r. wraz z projektami uchwał

  Data i godzina publikacji raportu: 01.09.2016 14:16
  Załącznik:
  - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Grodno S.A.
  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") z siedzibą w Michałowie-Grabinie, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402.1 i art. 402.2 Kodeksu spółek handlowych, zwołu...

  więcej
 • ESPI 7/2016 Wybór przez Radę Nadzorczą podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

  Data i godzina publikacji raportu: 31.08.2016 13:16
  Zarząd Grodno S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że na posiedzeniu w dniu 30.08.206 r. Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie ze Statutem Emitenta, wybrała w celu przeprowadzenia badania śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 kwietnia 2016 roku do 30 września 2016 roku podm...

  więcej
 • ESPI 6/2016 Pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku

  Data i godzina publikacji raportu: 31.08.2016 13:10   Zarząd Grodno ("Spółka") informuje, że na posiedzeniu w dniu 30.08.206 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki dotyczący sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015/2016 w kwocie 9.017.663,62 zł (słownie: dziewięć milionów siedemnaście tysięcy ...

  więcej

© 2014