BIEŻĄCE

 • ESPI 10/2016 Zgłoszenie projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad ZWZ Grodno S.A. w dniu 28 września 2016 roku

  Data i godzina publikacji raportu: 28.09.2016 15:35   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Grodno ("Spółka") informuje, iż w trakcie w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz Spółki, Jarosław Tomasz Jurczak, złożył wniosek o podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej Sp&oacu...

  więcej
 • ESPI 9/2016 Treść uchwał podjętych na ZWZ Grodno S.A. w dniu 28 września 2016 roku

  Data i godzina publikacji raportu: 28.09.2016 15:29   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Załącznik:
  - Uchwały podjęte na ZWZ Grodno S.A. 28 września 2016 r.   Zarząd Grodno ("Spółka") w załączeniu przekazuje do publicznej widomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu G...

  więcej
 • ESPI 8/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 września 2016 r. wraz z projektami uchwał

  Data i godzina publikacji raportu: 01.09.2016 14:16
  Załącznik:
  - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Grodno S.A.
  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") z siedzibą w Michałowie-Grabinie, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402.1 i art. 402.2 Kodeksu spółek handlowych, zwołu...

  więcej
 • ESPI 7/2016 Wybór przez Radę Nadzorczą podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

  Data i godzina publikacji raportu: 31.08.2016 13:16
  Zarząd Grodno S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że na posiedzeniu w dniu 30.08.206 r. Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie ze Statutem Emitenta, wybrała w celu przeprowadzenia badania śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 kwietnia 2016 roku do 30 września 2016 roku podm...

  więcej
 • ESPI 6/2016 Pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku

  Data i godzina publikacji raportu: 31.08.2016 13:10   Zarząd Grodno ("Spółka") informuje, że na posiedzeniu w dniu 30.08.206 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki dotyczący sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015/2016 w kwocie 9.017.663,62 zł (słownie: dziewięć milionów siedemnaście tysięcy ...

  więcej
 • ESPI 5/2016 Wniosek Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku

  Data i godzina publikacji raportu: 10.08.2016 08:00   Zarząd Grodno ("Spółka") informuje, że w dniu 10.08.2016 r. podjął decyzję w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej Grodno S.A. o zaopiniowanie wniosku dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015/2016, w którym przewiduje się:
  1. wypłatę dywidendy w kwocie 2.614.916,37 zł...

  więcej
 • ESPI 4/2016 Prognoza wyników finansowych na rok obrotowy 2016/2017

  Data i godzina publikacji raportu: 10.08.2016 07:56   Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości prognozę wyników finansowych na rok obrotowy 2016/2017, tj. za okres 1.04.2016-31.03.2017:   Przychody: 344,0 mln PLN, co stanowi wzrost rdr o 10% EBITDA: 16,0 mln PLN, co stanowi wzrost rdr o 1% EBIT: 12,4 mln PLN, co stanowi wzrost rd...

  więcej
 • ESPI 3/2016 Wstępne wyniki finansowe GRODNO za 1q'2016 r.

  Data i godzina publikacji raportu: 03.08.2016 11:10   Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.   Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za 1q'2016 r., tj. za okres 1.04.2016-30.06.2016:   Przychody: 72,9 mln PLN, co stanowi wzrost rdr o 6,2 mln PLN, tj. wzrost rdr o 9,4% EBITDA: 1,6 mln PLN, c...

  więcej
 • ESPI 2/2016 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego dotyczącego roku obrotowego 2015/2016

  Zgodnie z § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…), Zarząd Grodno S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego dotyczącego roku obrotowego 2015/2016. Raport zostanie przekazany w dniu 2 czerwca 2016 roku. (poprz...

  więcej
 • ESPI 1/2016 Korekta raportu ESPI 1/2016 - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowy 2016/2017

  W związku z omyłką pisarską zawartą w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. co do określenia okresu którego dotyczy raport półroczny (było: Raport półroczny roku obrotowego 2015/2016; powinno być: Raport półroczny roku obrotowego 2016/2017), Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości korektę ...

  więcej

© 2014