ESPI 11/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 września 2019 r. wraz z projektami uchwał

Data i godzina publikacji: 04.09.2019 15:50

 
Zarząd GRODNO S.A. (Emitent) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 września 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 11.00 w Centrum Dystrybucyjnym Spółki w Małopolu.
 
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
 
 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
 
 
Załącznik:
 
 
 
Osoby reprezentujące Spółkę:
 
  •  Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu

© 2014