ESPI 4/2020 K Korekta: Osiągnięcie istotnego poziomu wsparcia w ramach programów związanych z COVID-19

Data i godzina publikacji: 24.07.2020 15:21

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Grodno S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu 4/2020 z dnia 16 lipca 2020 r. dotyczącego osiągnięcia istotnego poziomu wsparcia w ramach programów związanych z COVID-19. Korekta polega na uzupełnieniu informacji na temat otrzymanego wsparcia o przedstawienie okoliczności, ze względu na które przyznano środki finansowe, a także wskazanie czy uzyskanie środki finansowe stanowią pomoc bezzwrotną wraz z informacją na temat spłaty środków. Korygowany raport nie zawierał informacji o warunkach przyznania wsparcia, w tym o spadku obrotów Emitenta i spółek zależnych, z uwagi na fakt, iż spadek ten został odnotowany w ujęciu miesięcznym i w ocenie spółki nie był istotny w odniesieniu przychodów Emitenta i Grupy za pełny rok obrotowy. Ponadto Emitent w raportach nie przekazuje inwestorom informacji w ujęciu miesiąc do miesiąca, lecz za pełne kwartały w ujęciu rok do roku.

 

Do korygowanego raportu dodaje się akapit:

„Na otrzymane przez Grupę Emitenta wsparcie w wysokości 2,2 mln zł złożyły się:
1. Umorzenie składek ZUS otrzymane przez spółkę zależną BARGO w kwocie 154,5 tys. zł oraz przez spółkę zależną INEGRO w kwocie 69,1 tys. zł. Wsparcie ma charakter bezzwrotny.
2. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym
albo obniżonym wymiarem czasu pracy przyznane przez Wojewódzki Urząd Pracy Emitentowi w kwocie 1.821,9 tys. zł oraz spółce zależnej BARGO w kwocie 125,7 tys. zł. Decydującym kryterium otrzymania wsparcia był wykazany przez ww. spółki spadek przychodów za kwiecień 2020 r. o co najmniej 25% wobec marca 2020 r. Dofinansowanie ma charakter bezzwrotny.”

 

Pełna, poprawna treść korygowanego raportu 4/2020:

 

Zarząd Grodno S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż dokonał oszacowania otrzymanego przez spółki Grupy Emitenta wsparcia finansowego związanego ze skutkami epidemii COVID-19.

 

W wyniku działań podjętych przez Emitenta oraz zarządy spółek wchodzących w skład Grupy Emitenta, łączna wartość dotychczas pozyskanego przez Grupę Emitenta wsparcia w ramach programów pomocowych związanych z COVID-19 osiągnęła wartość 2,2 mln zł (z tytułu umorzenia składek ZUS oraz dofinansowania do wynagrodzeń WUP), co w istotny sposób wpłynie na poziom kosztów Grupy Emitenta w II kwartale roku obrotowego 2020/21 i przełoży się na skonsolidowane wyniki finansowe za ten okres.

 

Na otrzymane przez Grupę Emitenta wsparcie w wysokości 2,2 mln zł złożyły się:
1. Umorzenie składek ZUS otrzymane przez spółkę zależną BARGO w kwocie 154,5 tys. zł oraz przez spółkę zależną INEGRO w kwocie 69,1 tys. zł. Wsparcie ma charakter bezzwrotny.
2. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym
albo obniżonym wymiarem czasu pracy przyznane przez Wojewódzki Urząd Pracy Emitentowi w kwocie 1.821,9 tys. zł oraz spółce zależnej BARGO w kwocie 125,7 tys. zł. Decydującym kryterium otrzymania wsparcia był wykazany przez ww. spółki spadek przychodów za kwiecień 2020 r. o co najmniej 25% wobec marca 2020 r. Dofinansowanie ma charakter bezzwrotny.

 

 


Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu

 

© 2014