Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

Data i godzina publikacji: 14.02.2018 07:59

 

Załączniki:
- Skonsolidowany Raport Grodno SA za IIIQ 2017/17
- Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
- Śródroczne Sprawozdanie Finansowe

 

 

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR)
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW okres od 2017-04-01 do 2017-12-31 okres od 2016-04-01 do 2016-12-31 okres od 2017-04-01 do 2017-12-31 okres od 2016-04-01 do 2016-12-31
Przychody ze sprzedaży  327 187 251 216 77 351 57 325
Zysk (strata) na sprzedaży 10 608 9 241 2 508 2 109
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 627 9 651 2 512 2 202
Zysk (strata) z działalności gospodarczej  9 540 8 917 2 255 2 035
Zysk (strata) brutto 9 540 8 917 2 255 2 035
Zysk (strata) netto 7 607 7 181 1 798 1 639
EBITDA 13 713 12 157 3 242 2 774
Amortyzacja 3 086 2 506 730 572
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.12.2017 31.03.2017 31.12.2017 31.03.2017
Aktywa trwałe 72 431 64 540 17 366 15 295
Aktywa obrotowe 186 572 136 690 44 732 32 393
Aktywa razem 259 002 201 230 62 097 47 687
Należności długoterminowe 312 231 75 55
Należności krótkoterminowe 116 309 73 448 27 886 17 406
Śr. pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 706 1 333 409 316
Zobowiązania krótkoterminowe 166 968 118 887 40 032 28 174
Zobowiązania długoterminowe 27 679 23 890 6 636 5 661
Zobowiązania razem 196 590 144 694 47 134 34 289
Kapitał własny 62 413 56 536 14 964 13 398
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH okres od 2017-04-01 do 2017-12-31 okres od 2016-04-01 do 2016-12-31 okres od 2017-04-01 do 2017-12-31 okres od 2016-04-01 do 2016-12-31
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 6 611 7 674 1 563 1 751
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -5 922 -6 338 -1 400 -1 446
Przepływy pieniężne z dz. finansowej -316 -1 545 -75 -353
Przepływy pieniężne netto razem 373 -209 88 -48
Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych 373 -209 88 -48
Środki pieniężne na początek okresu 1 333 1 541 315 352
Środki pieniężne na koniec okresu 1 706 1 333 403 304
SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM okres od 2017-04-01 do 2017-12-31 okres od 2016-04-01 do 2016-12-31 okres od 2017-04-01 do 2017-12-31 okres od 2016-04-01 do 2016-12-31
Kapitał własny na początek okresu 56 536 50 913 13 398 11 928
Kapitał własny na koniec okresu 62 413 55 479 14 964 12 540

 

Wybrane poszczególne pozycje bilansu oraz pozycje zestawienia zmian w kapitale własnym przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (kurs na dzień 31.12.2017 wynosił 1 EUR – 4,1709 PLN; kurs na dzień 31.03.2017 wynosił 1 EUR – 4,2198 PLN). Wybrane poszczególne pozycje sprawozdania rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (kurs średni w okresie 01.04.2017 – 31.12.2017 wynosił 1 EUR – 4,2299 PLN; kurs średni w okresie 01.04.2016 – 31.12.2016 wynosił 1 EUR – 4,3823 PLN). Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Andrzej Jurczak - Prezes Zarządu

 

© 2014