Skonsolidowany raport półroczny 2017 PSr

Data i godzina publikacji: 22.11.2017 07:58

 

Załączniki:
- Skonsolidowane skrócone półroczne sprawozdanie finansowe
- Skrócone półroczne sprawozdanie finansowe
- Sprawozdanie z działalności Zarządu
- Opinia i raport biegłego rewidenta - SSF
- Opinia i raport biegłego rewidenta - SF

 

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR)
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW okres od 2017-04-01 do 2017-09-30 okres od 2016-04-01 do 2016-09-30 okres od 2017-04-01 do 2017-09-30 okres od 2016-04-01 do 2016-09-30
Przychody ze sprzedaży  195 840 158 188 46 184 36 156
Zysk (strata) na sprzedaży 2 825 1 917 666 438
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 801 2 351 660 537
Zysk (strata) z działalności gospodarczej  1 984 1 855 468 424
Zysk (strata) brutto 1 984 1 855 468 424
Zysk (strata) netto 1 572 1 491 371 341
EBITDA 4 735 4 031 1 117 921
Amortyzacja 1 934 1 679 456 384
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.09.2017 31.03.2017 30.09.2017 31.03.2017
Aktywa trwałe 66 811 64 540 15 505 15 295
Aktywa obrotowe 160 560 136 690 37 261 32 393
Aktywa razem 227 371 201 230 52 765 47 687
Należności długoterminowe 269 231 63 55
Należności krótkoterminowe 93 651 73 448 21 733 17 406
Śr. pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 193 1 333 277 316
Zobowiązania krótkoterminowe 145 525 118 887 33 772 28 174
Zobowiązania długoterminowe 23 636 23 890 5 485 5 661
Zobowiązania razem 171 108 144 694 39 709 34 289
Kapitał własny 56 263 56 536 13 057 13 398
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH okres od 2017-04-01 do 2017-09-30 okres od 2016-04-01 do 2016-09-30 okres od 2017-04-01 do 2017-09-30 okres od 2016-04-01 do 2016-09-30
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 3 250 1 319 766 301
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -2 190 -4 188 -516 -957
Przepływy pieniężne z dz. finansowej -1 200 2 164 -283 495
Przepływy pieniężne netto razem -140 -705 -33 -161
Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych -140 -705 -33 -161
Środki pieniężne na początek okresu 1 333 1 541 314 352
Środki pieniężne na koniec okresu 1 193 836 281 191
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM okres od 2017-04-01 do 2017-09-30 okres od 2016-04-01 do 2016-09-30 okres od 2017-04-01 do 2017-09-30 okres od 2016-04-01 do 2016-09-30
Kapitał własny na początek okresu 56 536 50 913 13 333 11 928
Kapitał własny na koniec okresu 56 263 49 789 13 268 11 547

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Andrzej Jurczak - Prezes Zarządu

 

© 2014