BIEŻĄCE

 • ESPI 5/2016 Wniosek Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku

  Data i godzina publikacji raportu: 10.08.2016 08:00   Zarząd Grodno ("Spółka") informuje, że w dniu 10.08.2016 r. podjął decyzję w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej Grodno S.A. o zaopiniowanie wniosku dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015/2016, w którym przewiduje się:
  1. wypłatę dywidendy w kwocie 2.614.916,37 zł...

  więcej
 • ESPI 4/2016 Prognoza wyników finansowych na rok obrotowy 2016/2017

  Data i godzina publikacji raportu: 10.08.2016 07:56   Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości prognozę wyników finansowych na rok obrotowy 2016/2017, tj. za okres 1.04.2016-31.03.2017:   Przychody: 344,0 mln PLN, co stanowi wzrost rdr o 10% EBITDA: 16,0 mln PLN, co stanowi wzrost rdr o 1% EBIT: 12,4 mln PLN, co stanowi wzrost rd...

  więcej
 • ESPI 3/2016 Wstępne wyniki finansowe GRODNO za 1q'2016 r.

  Data i godzina publikacji raportu: 03.08.2016 11:10   Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.   Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za 1q'2016 r., tj. za okres 1.04.2016-30.06.2016:   Przychody: 72,9 mln PLN, co stanowi wzrost rdr o 6,2 mln PLN, tj. wzrost rdr o 9,4% EBITDA: 1,6 mln PLN, c...

  więcej
 • ESPI 2/2016 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego dotyczącego roku obrotowego 2015/2016

  Zgodnie z § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…), Zarząd Grodno S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego dotyczącego roku obrotowego 2015/2016. Raport zostanie przekazany w dniu 2 czerwca 2016 roku. (poprz...

  więcej
 • ESPI 1/2016 Korekta raportu ESPI 1/2016 - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowy 2016/2017

  W związku z omyłką pisarską zawartą w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. co do określenia okresu którego dotyczy raport półroczny (było: Raport półroczny roku obrotowego 2015/2016; powinno być: Raport półroczny roku obrotowego 2016/2017), Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości korektę ...

  więcej
 • ESPI 1/2016 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016/2017

  Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016/2017 trwającym od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku.   08.06.2016 r. - Raport roczny dotyczący roku obrotowego 2015/2016
  10.08.2016 r. - Raport za I kwartał roku obrotowego 2016/2017
  23.11.2016 r. - Raport półroc...

  więcej
 • ESPI 5/2015 Animator emitenta

  Zarząd Grodno S.A. ("Spółka, "Emitent") informuje, iż zgodnie z Komunikatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 30 grudnia 2015 roku, TRIGON DOM MAKLERSKI S.A. od dnia 4 stycznia 2016 roku będzie pełnić funkcje animatora Emitenta.   Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Osoby reprezentują...

  więcej
 • ESPI 4/2015 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

  Zarząd Grodno S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości informację bieżącą o zawarciu aneksu do umowy, o której Spółka informowała Prospekcie Emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego 23.09.2015 roku i opublikowanym 25.09.2015 roku.   Dnia 3.12.2015 roku Spółka zawarła Aneks nr A2/5851/13/400/04 (dalej: Aneks) do umow...

  więcej
 • ESPI 3/2015 Kryteria stosowane przez Spółkę w przedmiocie raportowania o znaczących umowach oraz znaczących aktywach

  Zarząd Grodno S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z wprowadzeniem akcji serii B, C, D Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW, dla właściwej oceny znaczenia zawieranych umów będzie uznawać za znaczącą umowę, której przedmiot ma wartość co najmniej 10% wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwa...

  więcej
 • ESPI 2/2015 Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015/2016

  Zarząd Grodno S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości nowe terminy publikacji raportów okresowych dotyczących roku obrotowego 2015/2016, w związku z dopuszczeniem akcji serii B, C, D Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A.   Pierwotnie opublikowane terminy:
  14.05.2015 r. - Raport kwartalny za IV kwartał (tj. za okres styczen...

  więcej

© 2014