BIEŻĄCE

 • ESPI 1/2016 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016/2017

  Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016/2017 trwającym od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku.   08.06.2016 r. - Raport roczny dotyczący roku obrotowego 2015/2016
  10.08.2016 r. - Raport za I kwartał roku obrotowego 2016/2017
  23.11.2016 r. - Raport półroc...

  więcej
 • ESPI 5/2015 Animator emitenta

  Zarząd Grodno S.A. ("Spółka, "Emitent") informuje, iż zgodnie z Komunikatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 30 grudnia 2015 roku, TRIGON DOM MAKLERSKI S.A. od dnia 4 stycznia 2016 roku będzie pełnić funkcje animatora Emitenta.   Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Osoby reprezentują...

  więcej
 • ESPI 4/2015 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

  Zarząd Grodno S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości informację bieżącą o zawarciu aneksu do umowy, o której Spółka informowała Prospekcie Emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego 23.09.2015 roku i opublikowanym 25.09.2015 roku.   Dnia 3.12.2015 roku Spółka zawarła Aneks nr A2/5851/13/400/04 (dalej: Aneks) do umow...

  więcej
 • ESPI 3/2015 Kryteria stosowane przez Spółkę w przedmiocie raportowania o znaczących umowach oraz znaczących aktywach

  Zarząd Grodno S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z wprowadzeniem akcji serii B, C, D Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW, dla właściwej oceny znaczenia zawieranych umów będzie uznawać za znaczącą umowę, której przedmiot ma wartość co najmniej 10% wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwa...

  więcej
 • ESPI 2/2015 Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015/2016

  Zarząd Grodno S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości nowe terminy publikacji raportów okresowych dotyczących roku obrotowego 2015/2016, w związku z dopuszczeniem akcji serii B, C, D Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A.   Pierwotnie opublikowane terminy:
  14.05.2015 r. - Raport kwartalny za IV kwartał (tj. za okres styczen...

  więcej
 • ESPI 1/2015 Uzyskanie dostępu do systemu ESPI w typie "EMITENT"

  Na podstawie § 11 pkt 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przechowywania Informacji (ESPI) Zarząd GRODNO S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 21 października 2015 roku Spółka otrzymała dostęp do Systemu ESPI w typie "EMITENT" – dla Spółek notowanych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A...

  więcej
 • EBI 32/2015 Zakończenie pełnienia zadań Animatora akcji

  Zarząd GRODNO S.A. („Spółka”) informuje, iż w związku ze zmianą w dniu 9 października 2015 r. notowań akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z upływem dnia 8 października 2015 r. wygasa umowa pomiędzy Spółką z Domem Maklerskim BOŚ S.A. o pełnienie zadań Ani...

  więcej
 • EBI 31/2015 Dopuszczenie i wprowadzenie akcji GRODNO S.A. do obrotu na Głównym Rynku GPW

  Zarząd GRODNO S.A. („Spółka”) informuje, iż na podstawie Uchwały nr 1018 /2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dnia 7 października 2015 roku w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D spółki GRODNO S.A., z dniem 9 października 2015 roku ...

  więcej
 • EBI 30/2015 Wykluczenie akcji emitenta z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect w związku ze zmianą notowań tych akcji

  Zarząd Grodno S.A. informuje, że w dniu 7 października 2015 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podjął uchwałę nr 1017/2015 w sprawie wykluczenia z dniem 9 października 2015 roku z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, oraz D, w związku ze zmianą notowań tych akcji.


  Podstawa prawna: §3 ust....

  więcej
 • EBI 29/2015 Zatwierdzenie Prospektu emisyjnego Grodno S.A.

  Zarząd Grodno S.A. informuje, że 23 września 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt emisyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie akcji serii B, C, D spółki GRODNO S.A. z siedzibą w Michałowie-Grabinie („Spółka”) do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.   ...

  więcej

© 2014