ESPI 10/2022 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 kwietnia 2022 r.

Data i godzina publikacji: 27.04.2022 13:07


Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Grodno S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 27 kwietnia 2022 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ).


Jednocześnie Spółka informuje, że nie było projektów uchwał, które zostały poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte. NWZ odstąpiło od wyboru Wybór Komisji Skrutacyjnej, stanowiącego pkt. 3 planowanego porządku obrad. Podczas obrad NWZ żaden akcjonariusz nie zgłosił sprzeciwu do protokołu.


Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 


Załącznik:

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu