Ład korporacyjny

Informacja na temat stanu stosowania przez Grodno S.A. rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021:
- pobierz