Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grodno S.A. - 28.09.2016 r.

Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") z siedzibą w Michałowie-Grabinie, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402.1 i art. 402.2 Kodeksu spółek handlowych, zwołał na dzień 28 września 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w Centrum Dystrybucyjnym Spółki w Małopolu.

 

Zapis audio:
- ZWZ Grodno S.A. 28.09.16

 

Dokumenty do pobrania:
- Treść ogłoszenia ZWZ wraz z projektami uchwał
- Wzory pełnomocnictw
- Formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika
- Informacja o ogólnej liczbie akcji
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r.
- Sprawozdanie finansowe Grodno S.A. za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grodno S.A. za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.