Biegły rewident Spółki

Funkcję biegłego rewidenta Spółki pełni:
 
HLB M2 AUDIT PIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa
https://www.hlbm2.pl/ 
 

 

Obowiązująca w Spółce GRODNO S.A. reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 

Zgodnie z postanowieniami Statutu Emitenta oraz Regulaminu Rady Nadzorczej powołanie i zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych jako biegłego rewidenta, leży w kompetencjach Rady Nadzorczej.


W Spółce przestrzegany jest Art. 134 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. W związku z wyżej wymienioną Ustawą i obowiązującymi w Spółce procedurami wyboru biegłego rewidenta, regułą w GRODNO S.A. jest zmiana kluczowego biegłego rewidenta w okresie nie dłuższym niż 5 lat