Okresy zamknięte

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR, osoba pełniąca obowiązki zarządcze w Spółce (tj. członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu) nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych, lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem raportu okresowego.


W roku obrotowym 2021/2022 przewidziane są następujące tzw. okresy zamknięte na nabywanie oraz zbywanie akcji Grodno S.A. przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Spółce:

 

  • 29.06.2021 – 12.08.2021 – okres zamknięty związany z publikacją raportu rocznego 2020/21 oraz raportu za I kw. 2021/22
  • 16.11.2021 – 16.12.2021 – okres zamknięty związany z publikacją raportu za I półrocze 2021/22
  • 16.01.2022 – 15.02.2022 – okres zamknięty związany z publikacją raportu za III kw. 2021/22

Raport bieżący zawierający harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021/22 został opublikowany w dniu 29.04.2021 r. Przedstawione poniżej okresy zamknięte ukształtowały się w oparciu o opublikowane tego dnia daty przekazywania raportów okresowych.