Okresy zamknięte

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR, osoba pełniąca obowiązki zarządcze w Spółce (tj. członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu) nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych, lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem raportu okresowego.


W roku obrotowym 2023/2024 przewidziane są następujące tzw. okresy zamknięte na nabywanie oraz zbywanie akcji Grodno S.A. przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Spółce:

 

  • 27 czerwca 2023 – 24 sierpnia 2023 - okres zamknięty związany z publikacją raportu rocznego 2022/23 oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023/2024
  • 14 listopada 2023 – 14 grudnia 2023 – okres zamknięty związany z publikacją raportu za I półrocze 2023/24
  • 16 stycznia 2024 – 15 lutego 2024 – okres zamknięty związany z publikacją raportu za III kw. 2023/24
     

Raport bieżący zawierający harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023/24 został opublikowany w dniu 17.04.2023 r. Przedstawione powyżej okresy zamknięte ukształtowały się w oparciu o opublikowane tego dnia daty przekazywania raportów okresowych.