ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GRODNO S.A. - 18.09.2018 R.

Zarząd GRODNO spółki akcyjnej z siedzibą w Michałowie-Grabinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000341683 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS,działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 18 września 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 12.00 w Centrum Dystrybucyjnym Spółki w Małopolu. 

 

Dokumenty do pobrania:

 

- Treść ogłoszenia ZWZ wraz z projektami uchwał
- Wzory pełnomocnictw
- Formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika
- Informacja o ogólnej liczbie akcji
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017/18
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grodno S.A. i Grupy Grodno
- Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017/18

- Podjęte uchwały

- Zapis audio ZWZ