DANE FINANSOWE

Pełne dane finansowe, w tym dane kwartalne wraz z analizą wskaźnikową, znajdują się w DATABOOKU GRODNO S.A.

 
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE ROCZNE (tys. PLN) 2020/21 rdr 2019/20 rdr 2018/19 rdr 2017/18 rdr 2016/17
Przychody ze sprzedaży 711 718 14% 623 640 27% 489 354 14% 429 480 30% 330 788
Zysk z działalności operacyjnej 18 790 6% 17 680 51% 11 712 -4% 12 210 7% 11 458
Zysk brutto 17 320 16% 14 873 45% 10 262 -4% 10 672 3% 10 371
Zysk netto 13 744 19% 11 549 41% 8 172 -3% 8 436 2% 8 238
Amortyzacja 5 840 9% 5 334 12% 4 777 13% 4 219 25% 3 384
EBITDA* 24 630 7% 23 014 40% 16 489 0% 16 430 11% 14 842
Przepływy z działalności operacyjnej 20 169 20% 16 831 142% 6 963 -23% 9 057 - -500
Przepływy z działalności inwestycyjnej -20 505 - -2 910 - -11 549 - -11 627 - -9 654
Przepływy z działalności finansowej 1 368 - -13 506 - 5 697 201% 1 893 -81% 9 946
Aktywa trwałe 108 791 21% 89 768 3% 87 121 21% 71 806 11% 64 540
Aktywa obrotowe 227 899 17% 194 162 3% 188 159 14% 165 619 21% 136 690
Aktywa razem 336 690 19% 283 929 3% 275 280 16% 237 425 18% 201 230
Zobowiązania krótkoterminowe 213 011 24% 171 790 1% 169 957 16% 146 339 23% 118 887
Zobowiązania długoterminowe 30 122 -3% 30 895 -13% 33 707 29% 26 230 10% 23 890
Kapitał własny 93 557 15% 81 044 17% 69 451 10% 63 255 12% 56 536
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 213 47% 2 182 24% 1 767 170% 655 -51% 1 333
 
*EBITDA stanowi wartość zysku (straty) z działalności operacyjnej powiększoną o amortyzację. EBITDA jest miarą przedstawiającą zdolność Emitenta do generowania gotówki z podstawowej działalności.
 
Rok obrachunkowy Grodno S.A. obejmuje okres od 1. kwietnia do 31. marca.