DANE FINANSOWE

Rok obrachunkowy Grodno S.A. obejmuje okres od 1. kwietnia do 31. marca.
 
Pełne dane finansowe za lata obrachunkowe 2011/12 - 2020/21, w tym dane kwartalne wraz z analizą wskaźnikową, znajdują się w DATABOOKU GRODNO S.A.

   
 
WYBRANE DANE ROCZNE (tys. zł) 19/20 SKONS. rdr 18/19 SKONS. rdr 17/18 SKONS. rdr 16/17 SKONS. rdr 15/16 rdr 14/15 rdr 13/14
Przychody ze sprzedaży 623 640 27% 489 354 14% 429 480 30% 330 788 6% 312 022 31% 237 994 14% 208 920
Zysk z działalności operacyjnej 17 680 51% 11 712 -4% 12 210 7% 11 458 -7% 12 307 39% 8 834 40% 6 328
Zysk brutto 14 873 45% 10 262 -4% 10 672 3% 10 371 -9% 11 341 48% 7 660 49% 5 148
Zysk netto 11 549 41% 8 172 -3% 8 436 2% 8 238 -9% 9 018 48% 6 086 48% 4 123
Amortyzacja 5 334 12% 4 777 13% 4 219 25% 3 384 -5% 3 580 -10% 3 984 18% 3 365
EBITDA* 23 014 40% 16 489 0% 16 430 11% 14 842 -7% 15 887 24% 12 818 32% 9 694
Przepływy z działalności operacyjnej 16 832 142% 6 963 -23% 9 057 - -500 -139% 1 267 -82% 7 131 20% 5 944
Przepływy z działalności inwestycyjnej -2 910 -75% -11 549 -1% -11 627 20% -9 654 85% -5 224 -37% -8 280 142% -3 418
Przepływy z działalności finansowej -13 506 -337% 5 697 201% 1 893 -81% 9 946 370% 2 117 -47% 3 995 -288% -2 120
Aktywa trwałe 89 768 3% 87 121 21% 71 806 11% 64 540 28% 50 524 11% 45 371 17% 38 744
Aktywa obrotowe 194 161 3% 188 159 14% 165 619 21% 136 690 22% 111 790 17% 95 435 29% 73 699
Aktywa razem 283 929 3% 275 280 16% 237 425 18% 201 230 24% 162 313 15% 140 807 25% 112 443
Zobowiązania krótkoterminowe 171 728 1% 169 957 16% 146 339 23% 118 887 24% 95 654 12% 85 506 26% 67 736
Zobowiązania długoterminowe 29 262 -13% 33 707 29% 26 230 10% 23 890 61% 14 804 -2% 15 064 2% 14 777
Kapitał własny 81 043 17% 69 451 10% 63 255 12% 56 536 11% 50 913 30% 39 185 35% 28 940
Śr. pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 183 24% 1 767 170% 655 -51% 1 333 -14% 1 541 -54% 3 382 531% 5
 
 
*EBITDA stanowi wartość zysku (straty) z działalności operacyjnej powiększoną o amortyzację. EBITDA jest miarą przedstawiającą zdolność Emitenta do generowania gotówki z podstawowej działalności.
 


Emitent konsoliduje dane finansowe począwszy od IV kw. roku obrotowego 2016/17 r. (styczeń-marzec 2017 r.)