ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GRODNO S.A. - 26.09.2017 r.

Zarząd GRODNO spółki akcyjnej z siedzibą w Michałowie-Grabinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000341683 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 26 września 2017 r. WZ odbyło się w Centrum Dystrybucyjnym Spółki w Małopolu.


Dokumenty do pobrania:

- Podjęte uchwały
- Zapis audio ZWZ


- Treść ogłoszenia ZWZ wraz z projektami uchwał
- Wzory pełnomocnictw
- Formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika
- Informacja o ogólnej liczbie akcji
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016/17
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grodno S.A. i Grupy Grodno
- Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016/17