ESPI 13/2021 Szacunkowe wyniki za rok obrotowy 2020/2021

Data i godzina publikacji: 14.07.2021 12:57


Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Zarząd Grodno S.A. (Spółka, Emitent) informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za rok obrotowy 2020/2021, tj. za okres 01.04.2020 – 31.03.2021:

 

 


Dane skonsolidowane:


Przychody: 711,7 mln zł wobec 623,6 mln zł w roku poprzednim, co stanowi wzrost o 14%.


EBIT: 18,8 mln zł wobec 17,7 mln zł w roku poprzednim, co stanowi wzrost o 6%.


EBITDA: 24,6 mln zł wobec 23,0 mln zł w roku poprzednim, co stanowi wzrost o 7%.


Zysk netto: 13,7 mln zł wobec 11,5 mln zł w roku poprzednim, co stanowi wzrost o 19%.

 

 

 

Dane jednostkowe:


Przychody: 679,4 mln zł wobec 579,7 mln zł w roku poprzednim, co stanowi wzrost o 17%.


EBIT: 14,5 mln zł wobec 13,7 mln zł w roku poprzednim, co stanowi wzrost o 6%.


EBITDA: 19,7 mln zł wobec 18,3 mln zł w roku poprzednim, co stanowi wzrost o 8%.


Zysk netto: 10,3 mln zł wobec 8,5 mln zł w roku poprzednim, co stanowi wzrost o 21%.

 

 

Na wzrost przychodów w analizowanym okresie wpłynął przede wszystkim wzrost sprzedaży w segmencie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Udział sprzedaży segmentu OZE w skonsolidowanych przychodach w roku obrotowym 2020/21 wyniósł 30% wobec 19% w roku poprzednim.


Dynamika skonsolidowanego zysku netto na poziomie 19% rdr, wyższa od dynamiki EBIT i EBITDA, związana była z niższym rdr poziomem kosztów finansowych oraz niższą efektywną stopą podatkową.


Ponadto wpływ na prezentowane wyniki miało otrzymane przez spółki Grupy w roku obrotowym 2020/21 wsparcie z ramach programów związanych z COVID-19, obejmujące umorzenie składek ZUS i dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w łącznej kwocie 3,5 mln zł. Zaprezentowane informacje finansowe EBITDA, EBIT oraz zysk netto nie są definiowane w obowiązujących standardach rachunkowości MSSF i w opinii Zarządu Emitenta stanowią Alternatywne Pomiary Wyników _Alternative Performance Measure, dalej: APM_ w rozumieniu wytycznych ESMA/2015/1415. Definicje zastosowanych wskaźników APM:

 

- szacunkowy wynik EBITDA stanowi szacowaną wartość zysku _straty_ z działalności operacyjnej powiększoną o amortyzację. EBITDA jest miarą przedstawiającą zdolność Emitenta do generowania gotówki z podstawowej działalności.

- szacunkowy wynik EBIT jest tożsamy z szacunkową wartością zysku _straty_ z działalności operacyjnej.

- szacunkowy zysk netto jest tożsamy z szacunkową wartością zysku _straty_ netto.


Dobór APM przedstawianych w niniejszym raporcie został poprzedzony analizą ich przydatności pod kątem dostarczenia wartościowej i użytecznej dla inwestorów informacji na temat aktualnej sytuacji finansowej i operacyjnej Emitenta. EBITDA, EBIT i zysk netto to miary powszechnie stosowane w analizie finansowej, należy jednak zaznaczyć, iż sposób ich obliczania przez różne spółki może się różnić. Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Wyniki, które zostaną opublikowane ostatecznie w raporcie okresowym mogą odbiegać od powyżej przedstawionych wartości.


Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany wobec okresu porównawczego.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu