ESPI 20/2021 Ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Data i godzina publikacji: 02.09.2021 22:55

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Grodno S.A.(Emitent, Spółka) informuje o otrzymaniu od Rady Nadzorczej Spółki oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Emitenta za rok obrotowy zakończony 31 marca 2021 r., o którym Emitent informował raportem ESPI 17/2021 w dniu 20 sierpnia 2021 r.


Rada Nadzorcza zdecydowała się pozytywnie ocenić wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku, przy uwzględnieniu warunku otrzymania przez Zarząd decyzji konsorcjum banków w sprawie zgody na wypłatę dywidendy. O otrzymaniu takiej decyzji Zarząd poinformuje odrębnym raportem.


Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu