ESPI 21/2021 Korekta: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 września 2021 r. wraz z projektami uchwał

Data i godzina publikacji: 09.09.2021 19:25

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd Grodno S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego 21/2021 z dnia 3 września 2021 r. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 września 2021 r. wraz z projektami uchwał – polegającą na:


1. Skorygowaniu projektu uchwały nr 4 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

 

Porządek obrad zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ zawiera 16 punktów, w tym: Punkt 13 - Powzięcie uchwały w sprawie powierzenia funkcji Wiceprezesa Zarządu; Punkt 14 - Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; Punkt 15 - Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Komitetu Audytu. Do raportu dołączono projekty uchwał odnośnie powyższych kwestii. Natomiast w projekcie uchwały nr 4 w sprawie przyjęcia porządku obrad nie zostały wymienione punkty 13, 14, 15 o których mowa w zdaniu poprzednim.


2. Uzupełnieniu szczegółowego adresu Centrum Dystrybucji pod którym odbędzie się ZWZ

 

 

 

Pełna, poprawna treść korygowanego raportu bieżącego 21/2021:

 

Zarząd GRODNO S.A. (Emitent) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 i art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 września 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 11:00 w Centrum Dystrybucyjnym Spółki w Małopolu (ZWZ).


W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał, a także dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.


Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 


Załączniki:

- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach

- Ocena biegłego rewidenta do sprawozdania o wynagrodzeniach


Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu