ESPI 21/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 września 2021 r. wraz z projektami uchwał

Data i godzina publikacji: 03.09.2021 15:32

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd GRODNO S.A. (Emitent) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 i art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 września 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 11:00 w Centrum Dystrybucyjnym Spółki w Małopolu (ZWZ).


W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał, a także dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.


Szczegółowa podstawa prawna:


§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Załączniki:

- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
- Ocena biegłego rewidenta do sprawozdania o wynagrodzeniach

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu