ESPI 22/2021 Wniosek akcjonariusza dotyczący rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Data i godzina publikacji raportu: 09.09.2021 22:22

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd Grodno S.A. (Emitent, Spółka) niniejszym informuje o otrzymaniu od akcjonariusza Andrzeja Jurczaka (dalej: "Akcjonariuszem"), posiadającego samodzielnie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 30 września 2021 r. (ZWZ).


Akcjonariusz, na podstawie art. 401 §1 KSH wniósł o umieszczenie w porządku obrad ZWZ następujących spraw:
1. zmiana statutu Spółki
2. zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki


W związku z przedmiotowym wnioskiem Akcjonariusz przedstawił projekty uchwał w zakresie ww. punktów porządku obrad, które wraz z wnioskiem stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.


Nowy porządek obrad:


1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.


2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.


3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.


4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.


5. Przyjęcie porządku obrad.


6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.


7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym oraz wniosków z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r., a także oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku.


8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:


a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.;
b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.;
c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grodno za rok obrotowy od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.;
d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym oraz wniosków z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r., a także oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku.


9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.


10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.


11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.


12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 roku


13. Powzięcie uchwały w sprawie powierzenia funkcji Wiceprezesa Zarządu


14. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,


15. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Komitetu Audytu.


16. Zmiana statutu Spółki


17. Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki


18. Zamknięcie obrad.

 

W związku z tym, że projekt uchwały ZWZ dotyczy zmian w Statucie Spółki, Emitent poniżej przekazuje dotychczas obowiązujące brzmienie oraz proponowaną zmianę w zakresie § 21 Statutu Emitenta.

 

Dotychczasowe brzmienie § 21 Statutu Emitenta.

"1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa, powoływanych przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie.


2. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną trzyletnią kadencję.


3. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje.


4. Członek Zarządu, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą."

 

Proponowane brzmienie § 21 Statutu Emitenta.

"1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa lub Wiceprezesów powoływanych przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie.


2. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną trzyletnią kadencję.


3. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje.


4. Członek Zarządu, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą."

 

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


Załącznik:

- Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZ wraz z projektami uchwał

 

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu