Korekta: Skonsolidowany Raport Kwartalny 1/2021 QSr

Data i godzina publikacji: 16.08.2021 17:15

 

Załączniki:
- Sprawozdanie Zarządu za IQ 2020-21
- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za IQ 2020-21 - korekta
- Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za IQ 2020-21 - korekta

 

 

- (tys. zł) (tys. zł) (tys. euro) (tys. euro)
- od 2021-04-01 do 2021-06-30 od 2020-04-01 do 2020-06-30 od 2021-04-01 do 2021-06-30 od 2020-04-01 do 2020-06-30
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - - - -
Przychody ze sprzedaży  241 289 148 737 53 356 33 154
Zysk z działalności operacyjnej 10 699 7 281 2 366 1 623
Zysk przed opodatkowaniem 10 433 7 239 2 307 1 614
Zysk netto 8 340 5 796 1 844 1 292
EBITDA* 12 327 8 633 2 726 1 924
Amortyzacja 1 629 1 353 360 301
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.06.2021 31.03.2021 30.06.2021 31.03.2021
Aktywa trwałe 114 141 108 790 25 248 23 344
Aktywa obrotowe 290 110 227 900 64 172 48 902
Aktywa razem 404 251 336 690 89 420 72 246
Środki pieniężne i ekwiwalenty  4 842 3 213 1 071 690
Zobowiązania 302 354 243 134 66 881 52 171
Zobowiązania długoterminowe 30 511 30 122 6 749 6 464
Zobowiązania krótkoterminowe 271 843 213 011 60 132 45 708
Kapitał własny 101 897 93 557 22 540 20 075
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - - - -
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 18 675 11 856 4 130 2 643
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -4 315 -1 041 -954 -232
Przepływy pieniężne z dz. finansowej -12 731 -9 011 -2 815 -2 009
Zmiana stanu środków pieniężnych  1 629 1 804 360 402
Środki pieniężne na początek okresu 3 213 2 183 711 487
Środki pieniężne na koniec okresu 4 842 3 986 1 071 889
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - - - -
Kapitał własny na początek okresu 93 557 81 043 20 075 17 390
Kapitał własny na koniec okresu 101 897 86 840 22 540 18 634
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - - - -
Przychody ze sprzedaży  236 920 142 705 52 390 31 809
Zysk z działalności operacyjnej 8 640 6 192 1 911 1 380
Zysk przed opodatkowaniem 8 399 6 178 1 857 1 377
Zysk netto 6 699 4 943 1 481 1 102
EBITDA* 10 088 7 393 2 231 1 648
Amortyzacja 1 448 1 200 320 268
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.06.2021 31.03.2021 30.06.2021 31.03.2021
Aktywa trwałe 126 190 119 741 27 913 25 694
Aktywa obrotowe 258 270 197 637 57 129 42 409
Aktywa razem 384 460 317 378 85 043 68 103
Środki pieniężne i ekwiwalenty  3 182 2 686 704 576
Zobowiązania 291 053 230 670 64 381 49 497
Zobowiązania długoterminowe 27 715 27 213 6 131 5 839
Zobowiązania krótkoterminowe 263 337 203 456 58 250 43 657
Kapitał własny 93 408 86 709 20 662 18 606
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - - - -
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 18 351 9 037 4 058 2 014
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -5 309 -1 074 -1 174 -239
Przepływy pieniężne z dz. finansowej -12 546 -7 736 -2 774 -1 724
Zmiana stanu środków pieniężnych  496 227 110 51
Środki pieniężne na początek okresu 2 686 1 465 594 327
Środki pieniężne na koniec okresu 3 182 1 693 704 377
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - - - -
Kapitał własny na początek okresu 86 709 77 591 18 606 16 649
Kapitał własny na koniec okresu 93 408 82 534 20 662 17 710

 

*Wskaźnik EBITDA nie jest definiowany w obowiązujących standardach rachunkowości MSSF i w opinii Zarządu Emitenta stanowi Alternatywny Pomiar Wyników (Alternative Performance Measure) w rozumieniu wytycznych ESMA/2015/1415. EBITDA Spółka definiuje jako: wartość zysku (straty) z działalności operacyjnej (pozycja IX sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów) powiększoną o amortyzację (pozycja II. 1. sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów). EBITDA jest miarą przedstawiającą zdolność Emitenta do generowania gotówki z podstawowej działalności i w opinii Zarządu dostarcza wartościową i informację na temat aktualnej sytuacji finansowej i operacyjnej Spółki. Jest to wskaźnik powszechnie stosowany w analizie finansowej, należy jednak zaznaczyć, iż sposób jego obliczania przez różne spółki może się różnić.

 

 

Metoda przeliczania na EUR:

Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla EUR na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (kurs na dzień 31.12.2020 wynosił 1 EUR – 4,6148 PLN; kurs na dzień 31.03.2020 wynosił 1 EUR – 4,5523 PLN). Poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (kurs średni w okresie 01.04.2020– 31.12.2020 wynosił 1 EUR – 4,5001 PLN; kurs średni w okresie 01.04.2019 – 31.12.2019 wynosił 1 EUR – 4,3031 PLN). Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu