Skonsolidowany Raport Kwartalny 3/2020 QSr

Data i godzina publikacji: 11.02.2021 7:30

 

Załączniki:

- Sprawozdanie Zarządu za I-IIIQ 2020-21
- Sprawozdanie Finansowe za I-IIIQ 2020-21

 

- (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR)
- od 2020-04-01 do 2020-12-31 od 2019-04-01 do 2019-12-31 od 2020-04-01 do 2020-12-31 od 2019-04-01 do 2019-12-31
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - - - -
Przychody ze sprzedaży  526 159 458 480 116 922 106 546
Zysk ze sprzedaży 14 887 13 655 3 308 3 173
Zysk z działalności operacyjnej 15 237 12 819 3 386 2 979
Zysk brutto 14 626 11 497 3 250 2 672
Zysk netto 11 674 9 128 2 594 2 121
EBITDA* 19 466 16 811 4 326 3 907
Amortyzacja 4 229 3 992 940 928
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.12.2020 31.03.2020 31.12.2020 31.03.2020
Aktywa trwałe 104 510 89 768 22 647 19 719
Aktywa obrotowe 200 185 194 161 43 379 42 651
Aktywa razem 304 695 283 929 66 026 62 370
Należności długoterminowe 620 568 134 125
Należności krótkoterminowe 102 739 117 397 22 263 25 789
Śr. pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 619 2 183 568 479
Zobowiązania krótkoterminowe 178 019 171 728 38 576 37 723
Zobowiązania długoterminowe 32 731 29 262 7 093 6 428
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 213 209 202 885 46 201 44 568
Kapitał własny 91 486 81 043 19 825 17 803
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - - - -
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 9 748 19 184 2 166 4 458
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -16 994 -1 426 -3 776 -331
Przepływy pieniężne z dz. finansowej 7 682 -17 686 1 707 -4 110
Przepływy pieniężne netto razem 437 73 97 17
Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych 437 73 97 17
Środki pieniężne na początek okresu 2 183 1 767 485 411
Środki pieniężne na koniec okresu 2 619 1 839 582 427
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - - - -
Kapitał własny na początek okresu 81 043 69 451 17 803 15 256
Kapitał własny na koniec okresu 91 486 78 579 19 825 17 261
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - - - -
Przychody ze sprzedaży  500 946 425 154 111 319 98 802
Zysk ze sprzedaży 12 043 11 354 2 676 2 639
Zysk z działalności operacyjnej 11 651 10 570 2 589 2 456
Zysk brutto 11 053 9 407 2 456 2 186
Zysk netto 8 765 7 501 1 948 1 743
EBITDA* 15 378 13 997 3 417 3 253
Amortyzacja 3 727 3 427 828 796
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.12.2020 31.03.2020 31.12.2020 31.03.2020
Aktywa trwałe 115 319 100 968 24 989 22 180
Aktywa obrotowe 169 883 167 215 36 813 36 732
Aktywa razem 285 203 268 183 61 802 58 912
Należności długoterminowe 545 480 118 106
Należności krótkoterminowe 86 105 105 458 18 658 23 166
Śr. pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 980 1 465 429 322
Zobowiązania krótkoterminowe 168 498 162 834 36 512 35 770
Zobowiązania długoterminowe 29 584 26 302 6 411 5 778
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 200 077 190 592 43 355 41 867
Kapitał własny 85 126 77 591 18 446 17 044
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - - - -
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 8 878 19 697 1 973 4 577
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -16 884 -2 548 -3 752 -592
Przepływy pieniężne z dz. finansowej 8 521 -17 090 1 894 -3 972
Przepływy pieniężne netto razem 515 59 114 14
Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych 515 59 114 14
Środki pieniężne na początek okresu 1 465 813 326 189
Środki pieniężne na koniec okresu 1 980 871 440 202
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - - - -
Kapitał własny na początek okresu 77 591 69 140 17 044 15 188
Kapitał własny na koniec okresu 85 126 76 641 18 446 16 836

 


*Wskaźnik EBITDA nie jest definiowany w obowiązujących standardach rachunkowości MSSF i w opinii Zarządu Emitenta stanowi Alternatywny Pomiar Wyników (Alternative Performance Measure) w rozumieniu wytycznych ESMA/2015/1415. EBITDA Spółka definiuje jako: wartość zysku (straty) z działalności operacyjnej (pozycja IX sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów) powiększoną o amortyzację (pozycja II. 1. sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów). EBITDA jest miarą przedstawiającą zdolność Emitenta do generowania gotówki z podstawowej działalności i w opinii Zarządu dostarcza wartościową i informację na temat aktualnej sytuacji finansowej i operacyjnej Spółki. Jest to wskaźnik powszechnie stosowany w analizie finansowej, należy jednak zaznaczyć, iż sposób jego obliczania przez różne spółki może się różnić.

 

Metoda przeliczania na EUR:

Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla EUR na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (kurs na dzień 31.12.2020 wynosił 1 EUR – 4,6148 PLN; kurs na dzień 31.03.2020 wynosił 1 EUR – 4,5523 PLN). Poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (kurs średni w okresie 01.04.2020– 31.12.2020 wynosił 1 EUR – 4,5001 PLN; kurs średni w okresie 01.04.2019 – 31.12.2019 wynosił 1 EUR – 4,3031 PLN). Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

 

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu